Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Kultūros sostinė

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
sausis 2020
fow
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė41290000
Šiandien35507
Dabar naršo208
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

 

Ataskaitos

Spausdinti

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2017 METŲ ATASKAITA

                                                                                                                                                                                        

 

JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS 2017 METŲ ATASKAITA

 

 

Seniūnijos paskirtis:

  • ·         Plėtoti vietos savivaldą
  • ·         Priskirtoje teritorijoje vykdyti pavestas viešojo administravimo funkcijas

Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Jūžintų seniūnijos veiklos nuostatais.

 

Numatytos funkcijos

Įvykdyta pagal funkcijas

1.Atskirų šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygų vertinimas, siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms tikslingumo

Jūžintų seniūnijos teritorijoje gyvena 172 neįgalių asmenų, kuriems iš jų nustatyta : netektas darbingumas - 99, priežiūra (pagalba) - 35, nuolatinė slauga – 38. Vaikų su negalia yra 3. Seniūnijos teritorijoje gyvena 26 vieniši asmenys.

 

Per ataskaitinį laikotarpį surašytas 221 apsilankymo aktai  ir 135 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas atliktas 8 asmenims, senyvo amžiaus žmonių socialinės globos poreikio vertinimas - 5 asmenims, suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas - 2 asmenims.

 

 Dienos soc. globa kliento namuose buvo teikiama 2 asmenims. Dėl socialinės priežiūros paslaugų prašymus pateikė 3 asmenys. Socialinės globos paslaugoms teikti gauti 5 prašymai. Ilgalaikei soc. globai institucijoje pateiktas 1 prašymas.

 

 Keturiems vienišiems senyvo amžiaus asmenims suteikta įvairi pagalba, pasitelkus visuomenei naudingų darbų darbininkus. Per vieną darbo dieną socialinis darbuotojas vidutiniškai informuoja apie 8, konsultuoja apie 6 klientus. Per einamus metus atlikta apie 20 tarpininkavimo arba atstovavimo paslaugų, o 6 asmenims suteikta transporto organizavimo paslauga. Pagalbos į namus paslaugas gauna 3 asmenys. Būsto pritaikymo programa 2017 metais nebuvo taikyta.

Socialines pašalpas gavo 61 šeima, išmokas vaikui - 52 šeimos. Jūžintų seniūnijoje prašymus socialinei pašalpai gauti pateikė 22 šeimos, o išmokai vaikui gauti prašymus pateikė 21 šeima. Socialinę pašalpą išimties tvarka gavo 6 šeimos. Būsto šildymo išlaidų kompensacijas gavo 28 šeimos. 2 šeimoms būsto šildymo išlaidų kompensacija skirta išimties tvarka.

 

 Prašymus vienkartinėms pašalpoms gauti pateikė 104 asmenys, patenkinta 101 prašymas. Parama mokinio reikmėms įsigyti bei nemokamiems pietums gauti skirta 38 šeimoms. Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims iš fondo projekto lėšų teikta 288 asmenims. Labdara drabužiais, baldais bei įvairiais daiktais išdalinta 50 šeimų. Paramą maisto produktais iš „Maisto banko“ (du kartus per metus) gavo 14 šeimų. Techninės pagalbos priemonėmis aprūpinta 14 asmenų. Surašyta 20 rekomendacijų piniginei socialiniai paramai gauti. Surašyta 14 socialinės paramos teikimo komisijos protokolų. Dešimt seniūnijos neįgaliųjų dalyvavo nemokamame koncerte, skirtame tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti.

 

2.Vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis

2017 metai  Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimų sąrašuose buvo įrašytos 11 socialinės rizikos šeimų. Jose augo 22 nepilnamečiai vaikai. Per 2017 metus, iš socialinės rizikos šeimų sąrašo, išbraukta 5 šeimos (trijose jų išnyko priežastys, dvejose nebeliko nepilnamečių vaikų). Per 2017 metus soc. rizikos šeimų sąrašas papildytas dviem šeimomis.

 

 Jūžintų seniūnijoje šiuo metu yra 6 stebimos šeimos, jose auga 16 nepilnamečių vaikai. Šiose šeimose lankomasi pagal poreikį. Šeimų, kuriose augo globojami vaikai, 2017 metai seniūnijoje buvo 6, jose globojami (rūpinami) vaikai buvo 7. Dvi šeimos globoja vaikus laikinai tėvų prašymu (dėl darbo užsienyje).

 

2017 metais, sprendžiant vaikų, likusių be tėvų globos, problemas buvo vykdoma globėjų (rūpintojų) paieška. Pokalbiai vyko su  septyniomis šeimomis. Dvi šeimos svarsto galimybę dėl budinčių globėjų pareigų.

 

2017 metais didelis dėmesys skirtas darbui su stebimomis šeimomis, jų problemų išsprendimo galimybėms iki krizinio lygio. Tarpininkauta organizuojant gydymą nuo priklausomybės alkoholiui (7 asmenys). Organizuoti mokymai socialinių įgūdžių ugdymo temomis (3 renginiai). Socialinės rizikos šeimų mamos organizuota ekskursija į Anykščius (Angelų namai, Lajų takas, labirintai, bažnyčia, Laimės žiburys).

 

Vienai šeimai padėta pagerinti gyvenimo ir buities sąlygas padedant įsikurti naujoje vietoje. Šiame bute atliktas kapitalinis remontas (60 procentų remonto išlaidų padengta šeimai gavus finansinę paramą iš Rokiškio rajono savivaldybės).

 

Jūžintų seniūnija dalyvauja „Vaiko svajonės“ projekte. Šio projekto pagalba buvo įgyvendintos 13 (2-14 metų amžiaus) vaikų svajonės.

 

Socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis 2017 metais socialinės rizikos šeimose lankėsi 215 kartų, surašyti 146 apsilankymo šeimoje aktai. Šeimoms teiktos įvairios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, transporto organizavimo, mokesčių sumokėjimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktai, drabužiais ir avalyne, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir kitos paslaugos). Šeimoms padėti susitvarkyti dokumentai paramai mokinio reikmėms ir nemokamam maitinimui ugdymo įstaigose, paramai maisto produktais, vienkartinei pašalpai gauti. Už gautas vienkartinių pašalpų lėšas nupirktos asmens higienos priemonės, maisto produktai, mokėti mokesčiai. Dalis šeimų remtos privačių asmenų paaukotais drabužiais, avalyne, žaislais. Visos šeimos paremtos labdara iš Vokietijos Estenfeldo Maltos ordino.

 

3.Žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų registruoti pranešimai apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir pateikta duomenų administracijos direktoriui

Į seniūniją kreipėsi trys asmenys dėl vilkų padarytos žalos avims. Vilkai papjovė 13 avių. Gyventojų prašymai dėl žalos atlyginimo buvo perduoti Žemės ūkio skyriaus specialistams.

4.Veikla rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas

 

Laibgalių kaimo specialistė kultūrai šiemet pateikė  4 projektus, finansavimą gavo 2 projektams. Dar du projektai buvo įtraukti į rezervus.

 

2017 metais gauta finansinė parama projektui „Rudeninės gandrinės“. Lėšos buvo panaudotos tradicinei kraštiečių šventei, kuri skirta Lietuvos 100- pečiui paminėti,  surengti. Taip pat buvo vykdomas projektas „Laibgalių šeimininkių virtuvės kodas“. Jis skirtas etninio paveldo tradicijų išsaugojimui ir jų puoselėjimui. Jis finansuotas iš gaunamų nepanaudotų 2 proc.

 

Jūžintų specialistė kultūrai kartu su Ragelių ir Čivylių kaimo bendruomenėmis pateikė bendrą projektą, kuris buvo finansuojamos iš 2 proc. lėšų. Nupirkta palapinė, stalai ir suolai.

5.Veikla rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

Pirmąjį šių metų pusmetį seniūnija iš Darbo biržos ir rajono savivaldybės gavo lėšų 4 bedarbiams po 2 mėnesius įdarbinti. Seniūnija už šias lėšas darbino 6 bedarbius: 2 vyrus ir 4 moteris. Vyrai atliko remonto darbus Čivyliuose ir Rageliuose. Pagal darbo užimtumo programą, kurią finansavo rajono savivaldybė, buvo skirtos lėšos įdarbinti 5 asmenims po 4 mėnesius. Seniūnija, paskirsčiusi ir sutrumpinusi darbo laiką, įdarbino 11 bedarbių.

6.Veikla kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas

     Laibgaliuose ir Jūžintuose veikia „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, gyventojai gali nemokamai naudotis internetu keturiose (Laibgalių, Ragelių, Čivylių, Jūžintų) bibliotekose.  Seniūnija aktualią informaciją gyventojams pateikia per Rokiškio rajono savivaldybės puslapį www. rokiskis.lt/seniūnijos . Seniūnija taip pat naudojasi www.facebook.com tinklalapiu. Seniūnijos  FB nuoroda turi    1120 nuolatinių  skaitytojų.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos įdiegtoje dokumentų valdymo sistemoje pateikiami direktoriaus įsakymų ir įvairių seniūnijos raštų projektai.

7.Veikla organizuojant gyventojų poilsį

Jūžintų  specialistė kultūrai 2016 metus skyrė ne tik tolimesniam turizmo propagavimui, bet nematerialaus paveldo pristatymui, darbui su vietos amatininkais. Šiemet į nematerialaus paveldo sąvadą įtrauktas keptinis alus, kurį daro Ona Giriūnienė.

 

Sausio mėnesį seniūnijos seniūnė dalyvavo Litexpo rūmuose surengtoje parodoje ADVENTUR . Čia buvo pristatytas Jūžintų kraštas, padalinti lankstinukai, vaišinti svečiai sertifikuota Jūratės namine duona.

 

2017 metais Jūžintus aplankė 8 turistų grupės iš Vilniaus, Mažeikių, Žiežmarių, Kauno, Alytaus, Panevėžio, Utenos Zarasų, Šiaulių ir 2 asmenys iš Lenkijos respublikos.

 

Gyventojams surengtos 2 edukaciniai užsiėmimai: juostų pynimo, margučių marginimo. Į Jūžintus atvykusiems svečiams surengti 5 edukaciniai užsiėmimai: „Nepelnytai pamiršti” (kulinarinio paveldo) ir „Ką mena protėvių duonkubilis“. Svečiuose taip pat lankėsi Anykščių rajono Andrioniškio kaimo aludariai bei Vokietijos Nordenham miesto delegacija. Vasaros metu Jūiintuose dirbo LRT laidos „Miesteliai“ kūrybinė grupė. Buvo kuriama laida apie Jūžintus. 

 

Jūžintų ir aplinkinių kaimų gyventojai dalyvavo Kriaunose surengtoje viktorinoje, apsilankė Panemunio bendruomenėje, dalyvavo Antaninių šventėje Juodupėje, Ragelių kaimo jubiliejinėje , Dusetų derliaus, Rokiškio gimtadienio, Kamajų „Kuc kuc Kamajuos šventėse. Žemdirbiai dalyvavo rajono žemdirbių šventėje, o Seržintų šiemos kaimo kapela pasirodė konkurse „Aidai“, kuris vyko Juodupėje.

 

Jūžintuose ir Laibgaliuose koncertavo Laura ir Klarkas, Paulius Stalionis, Vitalija Katunskytė, Nijole Tallat – Kelpšaitė, Aidas Manikas. Gyventojai seniūnijos transportu buvo vežami į koncertus, parodas, spektaklius. Įvyko 6 išvykos, kuriose dalyvavo 72 gyventojai.

 

Seniūnijos darbuotojams ir gyventojams buvo surengtos ekskursijos į Pakruojo dvarą ir Kleboniškių etnografinį kaimą. Dalis gyventojų vyko į Naisių kaimą ir Šiaulių kryžių kalną.

 

Laibgaliuose vasario 16 –osios ir kovo 11-osios šventėms paminėti buvo surengti koncertai. Motinos dienai paminėti Laibgalių kultūros namuose buvo pristatyta Rainer Renninger tapybos darbų paroda. Piliakalnių metams paminėti Laibgalių gyventojai ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti piliakalnį, ant jo surengta šventė „Poezijos ir dainų skambesys piliakalniui“. Taip pat buvo surengta tapybos paroda „Mano piliakalnis“.

 

 Jūžintuose ir Laibgaliuose originaliai ir įdomiai rengiamos tradicinės šventės: užgavenės, sekminės, joninės, advento vakarai. Liepos 6 dienai paminėti Laibgaliuose buvo surengtas tapybos pleneras „Kyla“ gandrai“.

.

Laibgaliuose surengta tradicinė šventė „Rudeninės gandrinės“, o Jūžintuose amatų šventė vyko per Žolines. Jūžintuose tapo tradicija prie ežero rengti vaikų šventes. Šiemet buvo surengtas susitikimas su Kake Make.

 

Bibliotekose bibliotekininkės taip pat rengė įvairius renginius.  Jos surengė daug įvairių parodų, susitikimų su įdomiais žmonėmis, popiečių, renginių vaikams.

 

Seniūnijos darbo metų pabaigą vainikavo senųjų metų palydų vakaras, kuriame buvo apdovanoti neatlygintinai dirbantys seniūnijų bendruomenių žmonės.

8.Veikla organizuojant viešuosius ir visuomenei naudingus darbus

      Seniūnija viešiesiems darbams atlikti iš rajono savivaldybės gavo 1130 Eurų, o pernai -850 Eurų. Einamojo remonto darbams atlikti buvo skirta 1750 Eurų. Šie pinigai buvo panaudoti darbo priemonėms, įrankiams, medžiagoms ir remonto darbams atlikti. Dar 920 eurų buvo skirta projektams, finansuotiems iš ES lėšų, prižiūrėti. Šie pinigai pagrinde buvo panaudoti degalams trimeriui pirkti ir smulkiems remonto darbams atlikti.     Remonto darbus atliko viešuosius darbus dirbę asmenys.  Po to juos tęsė vietoje sergančio Edito Makuškos laikinai įdarbintas darbininkas Leonas Kvedaras, prieš tai dirbęs viešuosius darbus.

Čivyliuose J.Keliuočio viešosios bibliotekos filialo patalpose pagaliau buvo įrengtas sanitarinis mazgas, įvestas vanduo, sutvarkyta kanalizavimo sistema. Tuo pačiu buvo suremontuotas bibliotekos prieškambaris ir tambūras, pakeistos durys. Ūkinio pastato, kuris priklauso seniūnijai, dalyje įrengtas viešas tualetas. Juo galės naudotis kaimo gyventojai renginių ir nerenginių metu. Be to, bibliotekos patalpose buvo pakeistas nelaimingo atsitikimo metu išmuštas lango stiklas.

Remonto darbai atlikti J.Keliuočio bibliotekos Ragelių filialo ir bendruomenės patalpose. Čia įvestas vanduo, įrengta kanalizacijos sistema. Patalpose įrengtas tualetas ir sanitarinės patalpos, kurias bendruomenė renginių metu galės naudoti kaip virtuvėlę. Sutvarkyta patalpų elektros instaliacija.

Jūžintų biblioteką sujungus su J.O.Širvydo pagrindinės mokyklos biblioteka, seniūnijos administraciniame pastate atsilaisvino patalpos. Kadangi Jūžintuose nėra kultūros namų, dauguma renginių vyksta lauke, minėtose patalpose įrengta salė. Ji talpina iki 50 žiūrovų. Viešųjų darbų pagalba buvo sutvarkytos salės sienos, pervilktos buvusių kultūros namų senosios teatrinės kėdės.

J.Keliuočio bibliotekos Laibgalių filialo patalpose suremontuotos skaityklos patalpos. Jas naudos ne tik bibliotekininkė, bet ir specialistė kultūrai. Jose vyks edukaciniai užsiėmimai, nedideli renginiai. Patalpose pradėtas kurti gandrų muziejus, patalpinti pirmieji eksponatai – tai paveikslai su gandrais.

Išbaltintos Laibgalių mokyklos – darželio katilinės sienos, perdažyti katilai, vamzdžiai, patalpų durys.

Viešųjų darbų pagalba socialiai remtinos gyventojos Z.Čelkienės bute( lėšas remontui skyrė savivaldybė) suremontuota vonios ir tualeto palapa, virtuvė, pakeisti vandentiekio vamzdžiai, sutvarkyta kanalizacija, pastatyta nauja apšildymui skirta krosnis. Taip pat apdengtas Jūžintų miestelyje J.O.Širvydo gatvės 20 namo buto, kuris prašomas nupirkti iš savivaldybės skiriamų lėšų socialiai remtinai gyventojai L.Augulytei, stogas. Lėšas davė namo gyventojai ir L.Augulytė.

Asmenys dirbantys visuomenei naudingus darbus padėjo socialinio darbo organizatorei prižiūrėti senukus,  tvarkė Jūžintų miestelio ir kitų kaimų aplinką, padėjo ruošti malkas seniūnijos, mokyklos – darželio ir bibliotekų katilinėms. Pavasarį moterys išaugino gėlių sodinukus, kuriais apsodintos seniūnijos viešosios erdvės. Jos taip pat prižiūrėjo gėles, Jūžintuose išvalė žole apaugusius šaligatvius bei žaliuosius gatvių plotus.

Į viešuosius darbus įdarbinti asmenys pjovė žolę Jūžintų miestelyje, Laibgalių, Ragelių, Čivylių kaimuose, kapinėse, poilsiavietėse prie Kurliečių tvenkinio, Jūžinto, Gipinio ežero, Čivylių tvenkinio.

Rageliuose viešuosius dirbantys asmenys tvarkė aplinką prie bibliotekos, pašalino medžius ir menkaverčius krūmus, pasodino naujus želdinius, padėjo įrengti poilsio erdvę priešais bažnyčią, kur vietos bendruomenės nariai pastatė suolus. Taip pat buvo tvarkomas bažnyčios vidus, perdažyti suolai, grindys.

 Valant seniūnijos kelių pakeles bei nupjovus pavojų keliančius medžius Jūžintų miestelyje seniūnijos pastatui šildyti paruoša apie 100 kubinių metrų malkų. Rageliuose nupjauti pavojingi medžiai panaudoti gaminti suolams ir bibliotekos katilinei malkoms.( apie 30 kb. m.)

 

9.Veikla organizuojant ir (arba) kontroliuojant savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, šaligatvių valymas ir priežiūra, gatvių kitų viešųjų vietų apšvietimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimas

Rokiškio rajono savivaldybė 2017 metais skyrė 272 km  keliams greideruoti lėšų .Tris kartus buvo greideruoti keliai, kuriais į mokyklą yra vežami moksleiviai. Kiti seniūnijos keliai greideruoti po du kartus. Tačiau dėl prastų oro sąlygų kelių būklė yra labai prasta, liūtys kalvotose vietovėse išplovė žvyrą, atsirado didelės duobės, kurių faktiškai nebegalima greideruoti.

 

Žvyruoti keliams seniūnija gavo 1234 kubinį metrą žvyro. Pernai – 1161 kubinį metrą. Nužvyruoti keliai: Čelkių gatvė Čelkių kaime (104 kb. m.), „Rokiškėlės – Rudeliai I“ (96 kb.m.),  Laibgaliai – Didėja“ per Audros upelio pralaidą ( 52 kb.m.), „Norkūnai – Lašai“ ( 144 kb.m.), „Kaluciškės – Duokiškis“ ( 164 kb.m.), Ažubaliai – Anapolis – Ragava“ ( 248 kb.m.), „|Kuliai – Gačionys- Tervydžiai“ kaimo (104 kb.m.), „Tomakaimis – Pilkėnai „ (104 kb.m.), „Rageliai – Kurkliečiai“ prie kapinių (40 kb.m.), Kuliai – Gačionys , per kaimą (40 kb. m.),  „Tervydžiai – Šipai – Jauros“ (138 kb. m.).

 

Po didžiųjų liūčių seniūnija papildomai gavo 210 kubinius metrus žvyro. Jie teko šiems labiausiai duobėtiems keliams: „Ažubaliai – Anapolis“ ( 60 kb.m.), „Girelė – Kuliai“ (80 kb.m.), „Radišiai- Čivyliai“ per Mičiūnų kaimą (40 kb.m.), „Jūžintai -  Dauliūnai (20 kb.m), Jūžintų miestelio Klevų gatvė (20 kb.m.).

 

Asfalto duobių ir išdaužų lopymui pavasarį buvo skirta 278 kv. metras asfalto. 100 kvadratinių metrų asfalto buvo panaudota kelio „Laibgaliai - Sėlynė“ už Giriūno namų lopyti. Duobės ir išlaužos sutvarkytos Jūžintų miestelio gatvėse: Jaunystės, Žvejų, Naujojoje, Liepų.

 

Seniūnija pateikė tvarkymui 4 pralaidas. Sutvarkytos 2 pralaidos: kelyje „Skeiriai - Girelė“ ir pralaida įdėta Klevų gatvėje (Jūžintų miestelis). Kelyje „Čivyliai –Zalūbiškis“ pralaidą įsidėjo pats gyventojas, nes dėl semiamo keliuko negalėjo privažiuoti prie sodybos.

 

         Seniūnija savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programai 2017-2018 metams pateikė kelią „Laibgaliai – Sėlynė“. Šis kelias dėl įtraukimo į remonto darbus buvo pateiktas ir 2016 metais .Pirmiausia buvo atlikta jo  inventorizacija. Šiemet savivaldybė užsakė šio kelio rekonstravimo projektą. Įtraukti į programą seniūnija paprašė Laibgalių kaimo Gėlių, Taikos gatves ir  Jūžintų miestelio Ateities, Naująją, Klevų ir Beržų gatves. Šiemet buvo rekonstruotos Laibgalių Lauko ir Šilo gatvės.

 

Kelių direkcija šiemet baigė pakloti asfaltą per Pilkėnų kaimą, o keliui „Jūžintai – Pilkėnai - Užpaliai“ asfaltuoti jau yra parengtas projektas. Dėl nebarstomų ir prastai valomų rajoninių kelių, kuriuos prižiūri AB „Panevėžio regiono keliai“ seniūnija parašė prašymą Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Šiemet kelias „Laibgaliai – Jūžintai“ pradėtas barstyti.

 

 Žiemos kelių priežiūrai seniūnijai buvo skirta 1650 Eurų. Seniūnija apsirūpino degalais ir parengė traktorių darbui, atliko jo remonto darbus.

 

Pavojingų medžių šalinimui seniūnija gavo 1840 Eurų. Kadangi kapinėse pavojingi medžiai beveik pašalinti, buvo nupjauti pavojų keliantys medžiai Ragelių kaime, Ragelių gatvėje ir Jūžintų miestelyje Beržų ir Kamajų gatvėse.  Seni pakelės medžiai augo greta elektros apšvietimo laidų, todėl seniūnijos darbuotojai jų nupjauti neįstengė. Nupjauta 20 medžių. Nupjauti medžiai buvo panaudoti malkoms Jūžintų seniūnijos, Ragelių bibliotekos katilinėms ir Ragelių kaime įrengtose poilsio zonose  suolams pagaminti.

          

Naujiems medeliams įsigyti seniūnija gavo 500 Eurų. Dekoratyviniai medeliai pasodinti prie seniūnijos pastato, ambulatorijos, Rageliuose prie bibliotekos. Laibgaliuose prie mokyklos – darželio pastato.

 

 Seniūnijoje yra 3 veikiančios  ir 30 neveikiančių kapinių. 2017 metais didžiausias dėmesys buvo skirtas Ragelių kapinėms.  Seniūnija gavo 9 tūkst, eurų kapinėms praplėsti. Darbus atliko ūkininkas Vilius Paršiukas. Seniūnija įrengė naujas atliekų konteineriams aikšteles, nedidelę automobilių stovėjimo aikštelę. Taip pat buvo sumūryti senųjų kapinių tvoros išgriauti du kampai.

 Savivaldybė skyrė lėšų Ragelių ir Čivylių kaimų gatvėms apšviesti. Rageliuose buvo pakabinti 7 LED šviestuvai Ragelių ir Malūno gatvėse. Rangovai sutvarkė dokumentaciją ir šviestuvų pajungimą. Čivylių kaime pakabinti 5 šviestuvai.        

10.Parengtos seniūnijos veiklos programos ir kaip pateiktos svarstyti seniūnijos gyventojams ar seniūnaičių sueigoje

Administruojami seniūnijai skirti asignavimai. Viso -184776 Eurai

1 progr. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymui skirta –71967Eurai

2 progr. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui -30743 Eurai

3 progr. Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų bei jaunimo gyvenimo aktyvinimas –29962 Eurai

4.progr. Socialinės  paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas –30257 Eurai

 5. progr. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas – 21847 Eurai

11.Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat šeimos sudėtį ir kitokių faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

Jūžintų seniūnijoje gyvenamąją vietą 2017 metais deklaravo 1573 gyventojų. Gyventojų skaičius per metus sumažėjo 57 asmenimis.  Senieji gyventojai miršta, o moksleiviai , baigę mokyklą ir kitus mokslus, pasilieka gyventi didmiesčiuose, nes seniūnijoje nėra darbo vietų.

    Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, įformintos 97 deklaracijos, priimta 15 sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo, išduota 60 pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 20 pažymų išduota gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams.) Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą asmenų įtraukta nebuvo.

     2016 metais gyventojams išduotos 156 pažymos, išsiųsti -125 susirašinėjimo su įstaigomis raštai, užregistruoti gautų 296 raštų ( pernai –317).

Seniūnija išmokėjo 27 laidojimo pašalpas ( pernai -35), savivaldybei pateiktas 2011- 2016 metais gimusių vaikų sąrašas.

12. Kapinių priežiūra, leidimų laidoti išdavimas

Viešuosius darbus dirbančios moterys tvarkė neprižiūrimus kapus. Perrūšiuojamos atliekos, sumūryta iširusi Ragelių kapinių tvora.

          2017 metais  mirė 27  žmonės. Laidoti išduoti 35 leidimai. Mirusieji laidoti seniūnijos kapinėse buvo atvežti iš kitų seniūnijų ir rajonų

13.Gatvių pavadinimų ir adresų suteikimas bei keitimas

Per 2017 m. buvo sukurta 12 Jūžintų seniūnijos adresų.

 

14. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlikti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notariniai veiksmai, patvirtinti oficialiems prilyginami testamentai

Seniūnijoje per metus atlikta 70 notarinių veiksmų ( pernai – 80). Nei vienas gyventojas nesikreipė dėl testamento surašymo bei jo patvirtinimo.

15.Surašyta administracinės teisės pažeidimų protokolų, išnagrinėta administracinių teisės pažeidimų bylų

Administracinės teisės pažeidimų protokolų 2016 metais surašyta nebuvo.

 

Vadovaujantis rajono savivaldybės tarybos 2009- 03-27 sprendimu Nr. TS – 4.55, kuriuo patvirtintos gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės, seniūnija dėl palaidų šunų arba prastai pririštų ir nutrūkusiu žodžiu įspėjo 2 gyventojus. Dėl prastai tvarkomos namų aplinkos perspėtas vienas gyventojas.

16.Viešųjų paslaugų teikimo kontrolė, kiek nagrinėta prašymų, skundų dėl viešųjų paslaugų teikimo, priimta sprendimų, pateikta pasiūlymų dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo

Seniūnija per 2017 metus sulaukė 70 rašytinių ir 30 žodinių prašymų. Daugiausiai prašymų gauta dėl leidimų medžiams nupjauti. Daugiausia žodinių prašymų gauta dėl kelių remonto darbų, gatvių apšvietimo, dėl miško vežėjų gadinamų kelių. Du žodiniai prašymai gauti dėl konfliktų su kaimynais bei 2 prašymai dėl palaidų šunų. Seniūnija gauna prašymų dėl įvairių paslaugų suteikimo, bet kadangi rajono taryba nėra tam patvirtinusi įkainių, padėti žmonėms negalime.

 

Ragelių bendruomenės 2016 metais pateiktas prašymas dėl vandentiekio perrėmimo buvo įgyvendintas.

 

17.Prekybos viešose vietose priežiūra

     Nors Jūžintuose prekybinio paviljono nėra, prekiautojai atvyksta į aikštę prie parduotuvės „Jūžintai“. Iš prekybininkų pernai surinkti 59  Eurų.

18.Šaukti gyventojų sueigas ir organizuoti gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais

Ataskaitiniai susirinkimai buvo surengti Jūžintų, Čivylių, Ragelių, Laibgalių kaimuose. Ragelių gyventojai rinkosi dėl vandens bokšto ir vandentiekio perdavimo. Jūžintų miestelio gyventojai susitiko su Kavoliškio verslo, technologijų ir žemės ūkio mokyklos dėstytojais.

 

Buvo surengtos 3 seniūnaičių sueigos.

19. Organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje

2017 m. Jūžintų seniūnijoje priimta 313 pareiškėjų prašymų deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius ( 5 procentiniais punktais mažiau nei 2016 m.). Atliekant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą nubraižyti 2778 laukai, kurie apima beveik 5710 ha.

 

Žemės ūkio ir kaimo verslo registre atnaujinta 331 valdos duomenys. 2017 m. pavasarį ūkininkai buvo konsultuojami dėl dalyvavimo priemonėje „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Nors šia Europos Sąjungos remiama paramos priemone buvo susidomėta pakankamai aktyviai, bet atsižvelgus į priemonės taisykles ir įsipareigojimus tik 2 Jūžintų seniūnijos gyventojams buvo padėta užpildyti paraiškas. Visus metus priimami, registruojami bei siunčiami į NMA ir Rokiškio rajono savivaldybės žemės ūkio skyrių pareiškėjų prašymai ir dokumentai, susiję su paraiškų už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius administravimu.

 

2017 m. vasara ir ruduo buvo dosnus liūčių, ko pasekoje nukentėjo labai didelė dalis ūkininkų. Jūžintų seniūnijoje bendras deklaruojamas žieminių ir vasarinių grūdinių kultūrų plotas sudaro apie 2400 ha. Įvertinus liūties padarinius, suskaičiuota, kad 530 ha pasėlių liko nenuimta. Tai sudaro 22 procentinius punktus deklaruojamų vasarinių ir žieminių pasėlių ploto.

 

2017 m. rajoniniame konkurse „Pažangiausi metų ūkiai 2017“ Rokiškio rajono savivaldybės mero diplomu bei LR Žemės ūkio ministerijos padėka apdovanotas entuziastingasis Jūžintų seniūnijos smulkus ūkininkas Juozas Kilius. Mero padėkos raštu jaunųjų ūkininkų kategorijoje apdovanotas ekologinio ūkio savininkas Mantas Skardžius.

 

 

 

20. Rengia ir teikia savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą

Seniūnijoje parengti 35 administracijos direktoriaus įsakymai. Pateikti prašymai dėl Jūžintų kapinių praplėtimo ir lėšų joms išplėsti skyrimo, gatvių remonto darbams, autobusų stotelės Ragelių kaime įrengimo, Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus pastato aptvėrimo tvora. Dėl Ragelių gatvėje sugedusios drenažo sistemos, pralaidų remonto darbams.

21. Atlieka kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje teritorijoje

Seniūnija malkomis aprūpina 5 katilines, rūpinasi, kad jos turėtų kūrikus. Šiemet Laibgalių bibliotekos, mokyklos ir seniūnijos katilinėms nupirkta 299 kubiniai metrai malkų. Seniūnijos darbininkai kartu su viešuosius darbus dirbančiais asmenimis pagamino 70 kubinių metrų malkų. Jos teko seniūnijos administracinio pastato katilinei.

 

 Kas mėnesį perrūšiuojami rūšiavimo konteineriai, renkamos atliekos pakelėse, naikinami savavališki sąvartynai. Šiemet sutvarkytas savavališkas sąvartynas prie buvusio Minkūnų karvių komplekso, Išvežtos di mašinos atliekų.  Seniūnija prižiūri miestelio autobusų stoteles, viešąsias erdves, lauko tualetus. Atnaujina informacinius stendus.

 

      Seniūnija dviem maršrutais veža vaikus į Jūžintų J.O.Širvydo pagrindinę mokyklą.

        Seniūnijos specialistai dalyvauja reiduose su policijos ir priešgaisrinės tarnybos pareigūnais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 metų ataskaita


Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Jūžintų seniūnijos veiklos nuostatais

 

1. Atskirų šeimų ir asmenų gyvenimo sąlygų vertinimas, siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms

 

Jūžintų seniūnijos teritorijoje gyvena 196 neįgalių asmenų, kuriems iš jų nustatyta : netektas darbingumas - 114, priežiūra (pagalba) - 36, nuolatinė slauga – 46. Vaikų su negalia yra 2. Vienišų – 30 asmenų. 5 suaugę seniūnijos gyventojai turi globėjus, 4 šeimose auga globojami vaikai. Vykdoma šių asmenų globos (rūpybos) priežiūra. Surašyti 75 buities tyrimo aktai. Atliktas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas 6 asmenims, senyvo amžiaus žmonių soc. globos poreikio vertinimas 3 asmenims, suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas atliktas 3 asmenims. Dienos soc. globa kliento namuose teikiama 1 asmeniui. Ilgalaikei soc. globai institucijoje pateikti - 2, patenkinti – 2 prašymai. 6 vienišiems senyvo amžiaus asmenims suteikta įvairi pagalba, pasitelkus visuomenei naudingų darbų darbininkus. Per vieną darbo dieną socialinis darbuotojas vidutiniškai informuoja apie 11, konsultuoja apie 10 klientų. Per einamus metus atlikta apie 60 tarpininkavimo ir/ar atstovavimo paslaugų. 10 asmenų suteikta transporto organizavimo paslauga. Pagalbos į namus paslaugas gauna 3 asmenys. Būsto pritaikymo programa taikyta 1 asmeniui. Soc. pašalpą gauna 69 šeimos (asmenys), išmokas vaikui 41 šeima. Prašymus vienkartinėms pašalpoms gauti pateikė 37 asmenys, patenkinti 35 prašymai. (tai 10 prašymų daugiau nei pernai). Parama mokinio reikmėms įsigyti bei nemokamiems pietums gauti skirta 42 šeimoms. Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekto lėšų teikta 307 asmenims. (Pernai – 327 asmenims) Labdara drabužiais, baldais bei įvairiais daiktais išdalinta 70 šeimoms. Būsto šildymo išlaidų kompensacijas per mėnesį vidutiniškai gauna 8 šeimos. (Pernai – 56 šeimos). Paramą maisto produktais iš „Maisto banko“ (du kartus per metus) gavo 26 šeimos. Techninės pagalbos priemonėmis aprūpinta 10 asmenų. Aštuoni seniūnijos neįgalieji dalyvavo nemokamame koncerte, skirtame tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Vykdyta akcija „Kūrenkime saugiai“. Su priešgaisrinės apsaugos specialistu lankytos soc. remtinos bei soc. rizikos šeimos, vieniši senukai. Dalyvauta Rokiškio rajono neįgaliųjų sporto varžybose.

 

2. Vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus

 

 2015 metų gruodžio 1 dieną Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimų sąrašuose buvo įrašytos 10 socialinės rizikos šeimų (2014 metais - 8, 2013 metais taip pat 8 šeimos). Jose auga 22 nepilnamečiai vaikai. Per 2015 metų sausio – gruodžio mėnesius į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos, nepakankamos vaikų priežiūros ir (ar) piktnaudžiavimo alkoholiu įtrauktos 3 naujos šeimos, iš socialinės rizikos šeimų sąrašų išbraukta 1 šeima. Jūžintų seniūnijoje šiuo metu yra 4 stebimos šeimos, jose auga 12 nepilnamečių vaikų. Šiose šeimose lankomasi pagal poreikį. Taip pat seniūnijoje gruodžio 1 d. gyveno 4 šeimos, kuriose auga 8 globojami (rūpinami) vaikai, iš kurių 1 vaikas yra globojamas tėvų prašymu (dėl darbo užsienyje).

Socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis 2015 metais socialinės rizikos šeimose ir stebimose šeimose lankėsi apie 180 kartų, surašyti 167 apsilankymo šeimoje aktai. Šeimoms teiktos įvairios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, transporto organizavimo, mokesčių sumokėjimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir kt. paslaugos). Šeimoms padėti susitvarkyti dokumentai paramai mokinio reikmenims ir nemokamam maitinimui ugdymo įstaigose, paramai maisto produktais, vienkartinei pašalpai gauti. Už gautas vienkartinių pašalpų lėšas nupirktos būtiniausios asmens higienos priemonės, maisto produktų. Vienai šeimai nupirkta statybinių medžiagų, kurios panaudotos naujai krosniai sumūryti. Mažas pajamas gaunančios, skurdžiai gyvenančios socialinės rizikos šeimos 2 kartus per metus (pavasarį ir rudenį) buvo paremtos labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ akcijoje surinktais, gyventojų paaukotais maisto produktais. Savanoriškais pagrindais akcijoje dalyvavo ir maisto produktus prekybos centruose rinko abi Jūžintų seniūnijos socialinės darbuotojos. Metų eigoje socialinės rizikos šeimos keletą kartų remtos privačių asmenų paaukotais drabužiais, avalyne, žaislais, gegužės mėnesį - Vokietijos Estenfeldo krašto Maltos ordino, o spalį – Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos CARITAS labdara. 

2015 metais Jūžintų seniūnijos socialinės rizikos šeimos dalyvavo įvairiuose renginiuose, mokymuose. Gegužės 7 d. Jūžintų seniūnijoje vyko prevencinis renginys, skirtas kovai prieš smurtą artimoje aplinkoje. Renginyje teisės aktus pristatė, statistika ir praktine patirtimi dalinosi bendruomenės pareigūnė Enrika Pavilonienė bei Rokiškio rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio tyrėja Sandra Leikaitė. Lapkričio 22 d. pageidaujantys dalyvauti prevenciniame renginyje “Ištarkime – smurtui ne“ seniūnijos gyventojai (tarp jų ir socialinės rizikos šeimų atstovai) nuvežti seniūnijos transportu į Rokiškio rajono savivaldybę, kurioje vyko renginys. 2015 metais balandžio ir gegužės mėnesiais socialinės rizikos šeimų mamos dalyvavo pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymuose, pagal visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vykdytą projektą „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai plėtra“. Kitas projektas, pagrįstas savanoriškumo principu, kuriame antrus metus iš eilės dalyvavo Jūžintų seniūnija - „Vaikų svajonės“. Projekto „Vaikų svajonės“ metu buvo renkamos 2-14 metų vaikų, kurie auga socialinės rizikos bei socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose, svajonės. Surinktos svajonės publikuotos projekto tinklalapyje ir tarpininkaujant socialiniams darbuotojams, sudarytos sąlygos geros valios žmonėms jas įgyvendinti. Jūžintų seniūnijoje šiais metais projekte dalyvavo 12 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. 8 Jūžintų seniūnijos vaikams svajonės įteiktos Rokiškio miesto, Rokiškio kaimiškosios ir Jūžintų seniūnijos socialinių darbuotojų suorganizuoto šventinio renginio, kuris vyko gruodžio 21 d. Rokiškio rajono savivaldybės salėje, metu, kitiems vaikams dovanas geros valios žmonės panoro įteikti asmeniškai, jų namuose.

 

3.Žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų registruoti pranešimai apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir pateikta duomenų administracijos direktoriui, žemės ūkio specialistės veikla

 

Seniūnija gavo 5 gyventojų skundus dėl žvėrių padarytos žalos. Pernai seniūnija skundų negavo.

Gyventojų skundai pateikti dėl vilkų sudraskytų avių. Arvydas Sirius   iš Zalūbiškio kaimo dėl vilkų prarado 5 avis, Vismantas Stankevičius iš Tomakaimio – 3 avis, Olegas Stankevičius iš Anapolio kaimo – 15 avių, Algimantas Seibutis iš Minkūnų kaimo – 3 avis, Gediminas Dilys iš Minkūnų kaimo – 2 avis. Avių augintojų skundai pateikti Žemės ūkio skyriui dėl nuostolių atlyginimo.

Jūžintų žemės ūkio specialistė priėmė 323 pareiškėjo prašymus deklaruoti žemės naudmenis ir pasėlius. Seniūnijoje yra tik 10 stiprių ūkininkų,kurie valdo didžiausius žemės plotus. Jaunieji ūkininkų aktyvumas po truputį auga ir seniūnijoje aktyviai ūkininkauja 5 jauni ir aktyvūs pareiškėjai Dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės ūkininkai negalėjo auginti kiaulių..

Rajono žemdirbių šventėje už gerą ūkininkavimą padėkos raštais buvo apdovanotas jaunasis ūkininkas Žilvinas Vladarskis., ūkininkų iš Rokiškėlių Antano ir Laimutės Šliakų augalininkystės ūkis. Vytautas Šliakas buvo paskelbtas rudeninio arimo konkurso I-osios vietos laimėtoju ariant tradiciniais plūgais. 

 

4. Veikla rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas

 

Seniūnija per rajono Vietos veiklos grupės skirtą paramą baigė vykdyti projektą “Rekreacinės zonos įrengimas prie II Kurkliečių tvenkinio. Jo vertė 23 tūkst. eurų. Meldučių kaime prie Kurkliečių II tvenkinio įrengta žvyruota 8 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, išsemiaiams lauko tualetas, pavėsinė – prekybos paviljonas. Nutiestas nusileidimo takas iki tvenkinio, išvalytas paplūdimys, pastatyta persirengimo kabina, suoliukai, nutiestas tiltelis į tvenkinį, įrengta vaikų žaidimų aikštelė, pastatyta pavėsinė, įrengtas ugniakuras. Seniūnija šioje teritorijoje pasodino pušaites, 3 kartus pjovė žolę. Rageliuose toliau buvo tvarkoma poilsio zona prie išvalyto tvenkinio. Padedant vietos gyventojams buvo pastatytas stalas su suolais, įrengta vieta aisti vaikams, pasodinti gėlynai. Specialistė kultūrai Jūžintams Vaida Žalalaytė kartu su sporto pramogų klubu „Elniaragis“ pateikė projektą ir gavo paramą sporto žaidynėms surengti. Jos vyko tradicinės kraštiečių šventės „Dienos:“Mūsų Jūžintai“ metu. Žemės ūkio specialistė Gintarė Vinciūnienė per bendruomenę parašė projektą paramai gauti. Jos iniciatyva buvo surengta jaunų šeimų ir vaikų sporto šventė. Laibgalių kultūros namų specialistės Vandos Cicikos iniciatyva per bendruomenę buvo parašytas projektas sportinei veiklai tobulinti. Įsigyti kilimėliai aerobikos ir jogos treniruotėms. Prie Jūžinto ežero poilsiavietėje buvo pradėta rengti antra paplūdimio tinklinio aikštelė, įrengtas elektros apskaitos skaitiklis, pradėta rengti virvės traukimo vieta.

 

5. Veikla rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

 

2014 metams seniūnija įdarbino 33 bedarbius (Pernai – 36, užpernai -43). Dalis bedarbių dirbo tik po mėnesį, kai pernai galėjo dirbti po 2 mėnesius dirbti po du mėnesius. Seniūnijoje turime 125 registruotus bedarbius. Gaunant labai mažai lėšų, visų įdarbinti per metus negalime. Su asmenimis, kurie privalo už pašalpas dirbti visuomenei naudingus darbus, buvo sudaryta 209 sutartys.( Pernai – 190) Kai kurie jų dirbo po tris arba du kartus. Dauguma jų padėjo vienišiems asmenims, dirbo aplinkos tvarkymo darbus. Nemokamus viešuosius darbus už gautas baudas seniūnijoje dirbo 6 asmenys. (pernai – 8) Jie tvarkė pakeles, aplinką, padėjo seniems ir vienišiems asmenims. 

 

6. Veikla kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas

 

Laibgaliuose ir Jūžintuose veikia „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“, gyventojai gali nemokamai naudotis internetu. Internetas yra Ragelių ir Čivylių bibliotekose. Padedant UAB „Zirzilė“ interneto paslaugos buvo pradėtos teikti Laibgalių gyventojams. Dabar internetu gali naudotis ir kultūros specialistė laibgaliuose. Seniūnija visą aktualią medžiagą talpina internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt, Jūžintų seniūnijos puslapyje. Jame yra skirta vieta kaimo bendruomenėms. Laibgalių bendruomenė turi savo internetinį puslapį

 

 7.Veikla organizuojant gyventojų poilsį

 

Seniūnijoje kasmet rengiamos tradicinės kraštiečių šventės: Laibgaliuose - „Gandrinės“, o Jūžintuose – „Dienos: Mūsų Jūžintai“. Per tradicinę „Gandrinių“ šventę, kuri paskutijuoju metu apjungiama su vykdomais projektais, pasirodo visų gatvių gyventojai. Jie pristato savo kiemelius, patiekalus, parengia koncertinę programą. Šventėje apdovanojami nominantai, gražiausių sodybų šeimininkai, dovanas gauna naujagimių tėvai. Šventė finansuojama iš projektinių ir VBT skirtų lėšų.

Tradicinė Jūžintų šventė “Dienos :”Mūsų Jūžintai” buvo surengta seniūnijos iniciatyva. A.Rimiškis ir Jūžintų kaimo bendruomenė prie jos neprisidėjo. Surengti šventę padėjo sporto pramogų klubas „Elniaragis“, vadovaujamas mokytojo Vytauto Gaigalo. Jis organizavo tinklinio ir virvės traukimo varžybas. Šventėje koncertavo rajono ir Anykčšių kultūros centro kolektyvai, dalyvavo Dusetų jojikės.

Laibgalių ir Jūžintų kultūros centruose buvo surengti visų valstybinių švenčių minėjimai. Jūžintuose valstybinių švenčių minėjimai buvo rengiami kartu su J.O.Širvydo vidurine mokykla. Seniūnija neturi salės, todėl naudojasi mokyklos paslaugomis. Laibgaliuose, Rageliuose ir Jūžintuose buvo švenčiamos užgavenės, joninės, surengtos vakaronės. Jūžintų bibliotekoje buvo surengta Birutės Kairienės ir Rimvydo Pupelio tapybos darbų paroda. Laibgalių bibliotekoje vyko tradicinis rudens poezijos vakaras. Jūžintų vokalinis moterų trio koncertavo seniūnijos kaimų gyventojams, dalyvavo neįgaliųjų šventėje.

Jūžintuose bendruomenės iniciatyva kasmet renkamas metų žmogus, skiriamos nominacijos už atskirus darbus. Ši tradicija vyksta per cepelinų balių. Šiemet metų žmogaus titulas buvo suteiktas seniūnijos žemės ūkio specialistei Gintarei Vinciūnienei. Jos iniciatyva antrus metus prie ežero buvo organizuota vaikams šventė. Bendruomenės pirmininkės Jūratės Puslienės iniciatyva prie ežero buvoįrengti nauji suolai su stalais, tvarkomi gėlynai. Rudenį gyventojai buvo pakviesti į edukacines programas – Gongų muzikos ior piešimo.

Jūžintų seniūnijos artojas Rimantas Pauliukevičius dalyvavo Kavoliškyje surengtoje „Pirmosios vagos” šventėje. Seniūnijos aktyviausi gyventojai vyko į tradicinę „Amatų ir derliaus šventę“ Dusetose, kur pristatė savo amatininkų ir ūkininkų produkciją, dalyvavo Kamajų tradicinėje šventėje “Kuc, kuc Kamajuos”, Rokiškio gimtadienio šventėje.

Ragelių gyventojams (vaikams ir suaugusiems) įvairias šventes rengė bibliotekos vedėja Reda Lapienienė. Čivylių kaime renginius pradėjo rengti nauja bibliotekininkė Gintarė Jegoravienė.

Gausėja į Jūžintus tavykstančių turistų būrys, kurie domisi Jūžintais ir jų apylinkėmis. Bendruomenės pirmininkė J.Puslienė rengia edukacines programas apie duonos kepimą. Turistai taip pat domisi šv.Mykolo Arkangelo bažnyčia, vienuolyno cėlėmis, Dusetų girios pažintiniu taku, Gačionių dvaru.

Seniūnijos darbuotojai kartu su gyventojais surengė apsilankė Agluonoje, Daugpilyje, bei kituose Latvijos miesteliuose, apžiūrėjo žymias vietas..

Jūžintų sportininkai dalyvavo seniūnijų spartakiadoje .Deja, didelių pasiekimų nebuvo pasiekta.

 

8. Veikla organizuojant viešuosius ir visuomenei naudingus darbus

 

 

Savivaldybė šiemet viešiesiems darbams atlikti teskyrėk 890 eurų. Didesnioji pusė šių gautų lėšų buvo panaudota pakelėms valyti.darbo įrankiams įsigyti. Seniūnija taip pasigamino malkų, nes joms įsigyti pinigai neskiriami. Viešuosius darbus, dirbantys asmenys tvarkė aplinką, sodino gėles, želdinius, juos prižiūrėjo, rinko ir rūšiavo atliekas, trimeriu ir dalgiais pjovė žolę, atliko smulkius remonto darbus. Viešųjų darbų bei asmenų, dirbusių visuomenei naudingus darbus, pagalba buvo valomos gatvės, šaligatviai, parkai, prižiūrimi želdiniai, kapinės, kertamos vietinių kelių užaugusios pakelės, rišo šluotas, mezgė senukams vilnonines kojines, padėjo socialiai remtiniems asmenims, vienišiems senukams kapojo malkas, jas nešė į malkines, tvarkė jų namų aplinką bei atliko kitus darbus.

 

9. Veikla organizuojant ir (arba) kontroliuojant savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, šaligatvių valymas ir priežiūra, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimas

 

Iš Kelių fondo seniūnijos keliams greideruoti buvo skirta 9910 eurų. JŲ užteko 243 km kelių nugreideruoti. Keliai , kuriais vežami moksleiviai į mokyklą, buvo greideruoti po 3 kartus. Likusius galėjome greideruoti po 1-2 kartus. Keliams žvyruoti seniūnija gavo 967 kubinius metrus žvyro. (Pernai –643 kubinių metrų.)

Nužvyruota kelio „Karveliškis – Koveliai“ dalis, kelias „Rokiškėlės – Rudeliai“ I, dalis kelių: „Rokiškėlės – Didėja“, ‚Neliūbiškis – Tervydžiai“, Dauliūnai- Kaluciškės“, „Aušrėnai – Žiukeliškės“‚ Dauliūnai – Pilkėnai“. Taip pat žvyruotos Jūžintų miestelio Beržų ir Klevų gatvės, Minkūnų kaimo Durpyno akligatvis, Dusetų gatvė. Kelius greideravo ir žvyravo AB” Panevėžio regiono keliai” Rokiškio kelių tarnybos darbuotojai.

Asfalto duobėms užlopyti seniūnija gavo 216 kvadratinių metrų asfalto. Duobės asfalte buvo lopytos tik Ragelų gatvėje Ragelių kaime. Asmenys dirbantys viešuosius darbus kastuvais nuskuto gatvės pakelių velėną. Tai patarė ir dalis gyventojų prie savo namų, kad nutekėtų vanduo ir negadintų asfalto dangos..

Žiemos kelių priežiūrai seniūnija gavo 1836 Eurus. Už šias lėšas buvo pirktas ne tik kuras, bet remontuotas traktorius, jo skydas, nupirktos naujos padangos, akumuliatorius.

Vasaros viduryje įlūžo pralaida kelyje „Kaluciškės – Duokiškis“. Kreipėmės į savivaldybės administraciją dėl remonto, tačiau gavome atsakymą, kad turime pasirūpinti patys. Seniūnija tokiems darbams neturi lėšų ir technikos darbams atlikti. Pavasarį bandysime šį darbą atlikti kastuvų ir rankų pagalba.

Labdarai buvo gauta žvyro ir druskos mišinio. Slidžius šaligatvius barstė visuomenei naudingus darbus atliekantys asmenys.

Nauja asfalto danga buvo perklota Studentų gatvė. Dėl jos remonto seniūnija į savivaldybę kreipėsi dar 2008 metais.

Šiemet, kaip ir pernai, pati seniūnija iš surinktų sėklų augino gėlių daigelius. Išaugintais gėlių daigeliais aprūpinti Čivylių, Ragelių, Laibgalių kaimai. Už savivaldybės skirtus 1000 eurų nupirkta įvairių dekoratyvinių krūmų, tujų eglučių, kėni sodinukų. Jais apželdinta Jūžinto ežero poilsiavietė, Rageliu poilsio zona prie tvenkinio, pasodinti sodinukai Laibgaliuose, 80 pušaičių atsodinta prie Kurkliečių tvenkinio, kur įrengta poilsiavietė. Viešuosius darbus dirbantys asmenys tvarkė teritorijas ne tik prie seniūnijai priklausančių pastatų, bet ir prie bešeimininkių, neprižiūrimų.

Seniūnija malkomis aprūpina 5 katilines: Laibgalių mokyklos -darželio-kultūros namų, Laibgalių, Čivylių, Ragelių bibliotekų ir seniūnijos administracinio pastato. Kadangi jau šešeri metai seniūnijai neskiriama lėšų malkoms įsigyti, seniūnija viešųjų darbų pagalba malkas ruošia pati. 2015 metais paruošta paie 350 kvadratinių metrų malkų, kurių vertė per 50 tūkst. Lt..

Dėl mažų asignavimų susiklostė prasta padėtis su gatvių apšvietimu. Apšvietimas įjungiamas tik Laibgalių ir Jūžintų miestelio pagrindinėse gatvėse. Gruodžio ir sausio mėnesiais apšviečiame visas gatves. Dėl lėšų stygiaus negalime apšviesti Ragelių ir Čivylių kaimų gatvių.Čia nėra pakabintų šviestuvų. Čivyliuose tereikia tik 5, o Rageliuose – 14 šviestuvų. Seniūnijoje yra trys vieši tualetai – Jūžintuose ir Laibgaliuose. Laibgaliuose pagal projektą įrengtas naujas modernus tualetas, pritaikytas ir neįgaliesiems. Kiti tualetai yra labai prastos būklės. Per šventes gyventojams leidžiama naudotis seniūnijos ir Laibgalių kultūros namų vidaus tualetais.

Už gautas papildomas lėšas buvo suremontuotas Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus ir Laibgalių kultūros namų pastato koridorius ir laiptinė, pakeisti 4 langai, ir ketverios durys.

 

10. Parengtos seniūnijos veiklos  programos ir kaip pateiktos svarstyti seniūnijos gyventojams ar seniūnaičių sueigoje


Administruojami seniūnijai skirti asignavimai. Seniūnijai 2015 metais:

1 progr.   Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymui skirta- 52873 Eurai.

2 progr. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas -19063 Eurai

3 progr. Kultūros, sporto, bendruomenės ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas – 21100    Eurų.

4 progr. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas- 22606 Eurai

5 progr. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas–1827 Euru. Iš viso seniūnija į biudžetą gavo 133942 eurus.

 

Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus ir Laibgalių kultūros namų patalpų remontui seniūnija gavo 3440,68 eurus. Žiemos kelių priežiūrai buvo skirta 1836 Eurai. Remonto darbams seniūnijos įstaigose atlikti buvo skirta 1680 Eurų. Viešųjų darbų pagalba atlikti darbams ir medžiagoms įsigyti buvo skirta 890 eurų. Seniūnija taip pat gavo 2250 Eurų avariniams medžiams nupjauti, 1000 Eurų naujiems želdiniams įsigyti.

 

11. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat šeimos sudėtį ir kitokių faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

  

Jūžintų seniūnijoje 2015 metais gyvenamąją vietą yra deklaravę 1712 gyventojų (pernai- 1754). Jų skaičius per metus sumažėjo 42 asmenimis (pernai –40.

Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, įformintos 75 (pernai –56) deklaracijos, priimta 10 (pernai - 38) sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo, išduotos 149 (pernai - 159) pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, 38 (pernai -67) pažymos išduotos gyvenamosios patalpos savininkui ( bendraturčiams), 3 (pernai -1) asmenys įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Iki metų pabaigos gyventojams išduotos 188 pažymos (pernai -265), išsiųsti 145   (pernai -151) susirašinėjimo su įstaigomis raštai, užregistruota 240 (pernai - 261 ) gauti raštai.     

Iki gruodžio 31 dienos seniūnijoje įregistruota 30 (pernai - 31) mirtys, savivaldybei pateiktas 2010-2015 metų gimimo vaikų sąrašas. Seniūnijoje parengti 64 (pernai – 81) administracijos direktoriaus įsakymai. Rajono savivaldybės tarybai pateikti prašymai dėl Laibgalių –Sėlynės kelio, Laibgalių Lauko, Šilo, Taikos, Gėlių ir Jūžintų Ateities. Klevų ir Naujosios gatvės remonto darbų, Ragelių kapinių praplėtimo.

 

12.   Kapinių priežiūra, leidimų laidoti išdavimas

 

   

Seniūnijoje yra 3 veikiančios ir 33 neveikiančios kapinės. Deja, iš neveikiančių kapinių 2 kapinių nepavyko surasti. Iš neveikiančių kapinių prižiūrimos Kulių, Pilkėnų, Mičiūnų, Radyšių, Dauliūnų kaimo kapinaitės. Norint sutvarkyti likusias kapines reikia daug lėšų bei darbo jėgos. Viešaisiais darbais to atlikti nepajėgsime. Kol kas yra atlikti tik Jūžintų kapinių praplėtimo kadastriniai matavimai, bet apie jų praplėtimo darbus seniūnija informacijos neturi.   Laidojimui vietų Ragelių kapinėse neliko. Greitu laiku panaši situacija bus ir Jūžintų kapinėse. Nors gyventojai ir kapų lankytojai skelbimų lentoje informuoti apie atliekų rūšiavimą, ne visi tai daro. Seniūnijoje viešuosius darbus dirbantiems asmenims tenka išversti konteinerius ir perrūšiuoti atliekas. Prie kapinių yra pastatytos talpos pūvančioms atliekoms talpinti. Pūvančias atliekas seniūnija kompostuoja. Speciali komposto dėžė įrengta prie seniūnijos. Šiemet, kaip ir pernai, iš Ragelių ir Jūžintų kapinių patvorių rinkome išmėtytus antkapinius paminklus, juos likvidavome, tvarkėme šabakštynus, rinkome šiukšles. Viešųjų darbų darbininkų pagalba Jūžintų kapinėse buvo prižiūrimi ir tvarkomi mirusių gyventojų kapai, kurių artimieji labai retai atvyksta, pjaunama žolė laisvoje teritorijoje, grėbiami lapai. Pagal nustatytą tvarką išduodami leidimai laidoti mirusiuosius, duomenys apie palaidotus asmenis įtraukiami į specialią knygą. Šiais metais seniūnijos kapinėse palaidota 29 asmenys.  Pernai - 25.

 

13. Gatvių pavadinimų ir adresų suteikimas bei keitimas

 

Pagal gyventojų prašymus suteikta 12 adresų. Pernai suteikta 15 naujų adresų

 

14. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlikti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams  notarinius veiksmai, patvirtinti oficialiesiems prilyginami testamentai

 

Atlikti 121 (pernai - 314) notarinių veiksmų. Nei vienas gyventojas nesikreipė dėl testamento surašymo ir jo patvirtinimo

 

15. Surašyta administracinės teisės pažeidimų protokolų, išnagrinėta administracinių teisės pažeidimų bylų

 

2015 metais seniūnijoje nėra surašyta administracinės teisės protokolų. Gyventojai kreipėsi tik dėl miestiečių atvežtų ir paliktų šunų. Seniūnija jų neturi kur dėti, o AB “Rokiškio komunalininkas“ jų dar nepriima. Kelis šunis teko užmigdyti, nes neatsirado jų savininkai. Trys šunų šeimininkai buvo perspėti dėl nutrūkusių nuo pavadžių augintinių. Paprašyta, kad jie būtų tvirtai pririšti. Dėl ūkininko Jono Būgos  augintinių atsivestų 13 šunyčių buvo kreiptasi į Maisto ir veterinarijos tarnybą. Šuniukai buvo prastai prižiūrimi. Seniūnija padėjo jiems rasti šeimininkus. Dėl Laibgalių gyventojo namų kieme atsiradusio agresyvaus šuns teko kviesti policijos pareigūnus, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus. Šuo buvo sugautas ir laikinai išvežtas į policijos komisariatą.

 

16. Viešųjų paslaugų teikimo kontrolė, kiek nagrinėta prašymų, skundų dėl viešųjų paslaugų teikimo, priimta sprendimų, pateikta pasiūlymų dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo


Seniūnija šiemet sulaukė 39 rašytinių ( pernai –22) ir 25 ( pernai – apie 35) žodinių prašymų ir skundų. Daugiausia kreiptasi dėl adresų suteikimo, dėl leidimų medžiams pjauti, kelių remonto, asfalto duobių lopymo, gatvių apšvietimo žiemą, kelių valymo, greideravimo, palaidų šunų, Sasnovskio barščių naikinimo, namų ir butų pardavimo, neprižiūrimų naminių gyvulių, dėl miško vežėjų sugadintų keliukų, konfliktų su kaimynais. Daug gyventojų prašo įvairių paslaugų, kurių seniūnija pagal įstatymus negali teikti. Prašymai yra nuomoti traktorių, priekabą, atvežti malkas, nupjauti žolę, sukapoti malkas.

 Ragelių gyventojai dar vis nesugeba sutvarkyti ir AB ‚Rokiškio vandenys“ perduoti pajininkams priklausančio vandentiekio. Vandens gręžinį norima perduoti bendrovei “Rokiškio vandenys”. Jūžintų ir Laibgalių gyventojai nori nuotekų valymo įrenginių. Bendruomenė AB “Rokiškio vandenys“ pateikė prašymą įrengti valymo įrenginius. Gautas atsakymas, kad tai priklausys nuo ES paramos. Šiemet valymo įrenginiai buvo įrengti Laibgaliuose esantiems seniūnijos pastatams. Jūžintų bendruome taip pat kreipėsi į bendrovę dėl vandens nugeliažinimo įrenginių. Kol kas atsakymo dėl darbų atlikimo negauta.

 

17. Prekybos viešose vietose priežiūra

 

Jūžintuose turgelio paviljono nėra, nors prekybininkai atvyksta. Prastos būklės prekybos paviljonas nugriautas, o naujam pastatyti seniūnija neturi lėšų. Be to, nėra ir darbininkų, kurie mokėtų atlikti statybos darbus. Per metus iš turgelio prekiautojų surenkama iki 116 eurų specialiųjų lėšų. Į Laibgalius prekiautojai atvyksta retkarčiais, tačiau jų nėra kam apmokestinti.

 

18. Gyventojų sueigų, susitikimų su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais susitikimai

 

Per metus seniūnijoje surengti 2 Vietos bendruomenių tarybos pasitarimai, kuriuosee nuspręsta pasidalinti skirtas   lėšas, bendruomenių poreikiams tenkinti. Seniūnijos gyventojai susitiko su   Darbo biržos, Kavoliškio verslo, technologijų ir žemės ūkio mokyklos atstovais. Laibgaliuose ir Jūžintuose vyko susitikimai su kandidatais į merus ir rajono savivaldybės tarybos narius. Laibgaliuose, Jūžintuose, Rageliuose, Čivyliuose vyko ataskaitiniai susirinkimai. Vasaros metu susirinkimai buvo surengti Minkūnuose, Jūžintuose, Laibgaliuose, Rageliuose., Čivyliuose. Jų metu buvo išrinkti seniūnaičiai, aptarti artimiausi ir būtiniausi darbai. Čivyliuose įvyko susirinkimas dėl numatyto gatvės remonto bei medžių pašalinimo.


19. Padėjimas organizuoti rinkimus ir referendumus

 

Seniūnija padėjo organizuoti rajono mero ir rajono savivaldybės tarybos rinkimus. Buvo įrengtos patalpos, organizuotas rinkėjų pavėžėjimas.

 

Seniūnė Audronė Baltuškaitė

 


Informaciją atnaujino: Audrone ,
Informacija atnaujinta: 2018-01-04 13:56
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema