Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
Pradžia
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

 
 

bck
gruodis 2018
fow
P
A
T
K
P
Š
S
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė25865776
Šiandien27905
Dabar naršo352
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

 

Mokyklų veiklos planavimo ir ugdymo klausimai

Spausdinti

 

Švietimo įstaigų veiklos planavimas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011-03-17 Nr. XI-1281, 54 str. "Švietimo planavimas", 4 p. "Mokykla rengia strateginį planą. Mokyklos tarybos, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos savininko pritarimu, mokyklos strateginį planą tvirtina mokyklos vadovas."

5 p. "Mokykla rengia metinį veiklos palną. Mokyklos tarybos pritarimu mokyklos metinį veiklos planą tvirtina mokyklos vadovas".

59 str. "Švietimo įstaigos vadovo skyrimas ir jo įgaliojimai", 5 p. "Švietimo įstaigos vadovas: 1) vadovauja švietimo įstaigos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui; <...> 4) analizuoja švietimo įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už švietimo įstaigos veiklos rezultatus."

 

Dažnai planavimas supranatamas klaidingai - kaip griežtos formos dokumento rašymas. Tačiau  Planavimo esmė- nuolatinis bendravimas. Sukurti dokumentai (planai) yra tik to bendravimo rezultatas- mokyklos bendruomenės bendravimo atspindys.

Valstybės yra reglamentuota, kad mokykla turi:

strateginį planą,

metinį veiklos planą,

ugdymo planą,

ugdymo plano ilgalaikius ir detaliuosius planus.

Tradiciškai mokyklose sudaromi ir kitokie, smulkesni planai: mėnesio veiklos, metodinių grupių, įvairių mokyklos padalinių, savivaldos organizacijų, administracijos ir kiti.

Svarbiausia, kad tarp visų planų būtų aiškios, suprantamos sąsajos, ryški pagrindinė veiklos kryptis, vedanti link strateginių tikslų įgyvendinimo.

Planas - tai suderintos veiklos dokumentas, kuriame aprašytas nuoseklus išteklių naudojimas numatytiems tikslams pasiekti.  Suderinta veikla - tai veikla, kurios rezultatais suinteresuotieji asmenys yra įtraukiami į šių rezultatų siekimo procesą. Įtraukimas - tai visų asmenų informavimas ir kvietimas dalyvauti.

Kas svarbu planuojant? Pagal klasikinę planavimo schemą - reikia ataskayti į paprastus klausimus:

kur mes esame;

kur norime nukeliauti;

kaip tai darysime.

Šie klausimai visada nagrinėjami kontekste, t.y.: kokias priemones naudojant bus atlikti darbai (lėšos, įrengimai, programos, patalpos ir t.t.), kokiomis sąlygomis (laiko trukmė, sitaucija), kokie žmonės tai darys ir ką bei kaip tokia veikla paveiks.

Strateginis planavimas turėtų būti suprantamas ir aiškus mokyklos bendruomenės nariams, kad planas apjungtų visų mokyklos subjektų veiklą išsikeltiems tikslams siekti ir kurie derėtų su savivaldybės, Lietuvos švietimo strateginiais siekiais.  Ar mokyklos vizija bei strateginiai tikslai yra aiškūs jums patiems, ar juos supranta jūsų mokiniai, tėvai? Ar strateginis palanas dera su savivaldybės švietimo strategija? Ar planas atitinka organizacijos pajėgumus?

Mokyklos planų dermė. Visuomet planų viršūnėje atsiduria strateginis mokyklos planas (kuriam pritaria steigėjas). Visi kiti mokyklos planai turi derėti taip, kad kiekvieno lygmens mokykklos veiklos planas padėtų realizuoti strateginį planą. Siekiant visų mokykloje esančių planų dermės viena iš būtinų sąlygų - visuose planuose suformuluojami tikslai turi būti pamatuojami.  

 

Diskusijų epicentras - mokyklos metinis veiklos planas. Mokslo metams ar kalendoriniams metams?

Daugumai įprasta, kad mokyklos savo veiklą planuoja mokslo metams, nes toks realus mokyklos gyvenimo ritmas, sutampa su ugdymo planu. 

Tačiau mokyklos veiklos metinis planas  yra mokyklos strateginio plano sudėtinė dalis, o pastarasis rengiamas ir steigėjo tvirtinamas kalendoriniams metams (dažniausiai 3 m. laikotarpiui).

Metinis planas aiškiai siejamas su finansiniais metais, mokyklai skiriamomis lėšomis.

Planuojant kalendoriniams metams, planavimo procesą galima organizuoti spalio-lapkričio mėn. ir tai yra patogiau mokytojams (nevyksta egzaminai, mokytojai neatostogauja, pasibaigę mokslo metų pradžios darbai ir pan.), lengviau atlikti veiklos įsivertinimą, apžvelgti turimus duomenis, mokinių rezultatus.

Įgyvendinus dalį plano (pav. po pusmečio), galima koreguoti atsižvelgus į pokyčius mokykloje, nes yra jau žinomi ir aptarti praėjusių mokslo metų rezultatai, pasibaigęs mokyklos komplektavimas.

Mokyklos metų veiklos plane nefiksuojama veikla konkrečiam vaikui ar klasei, o fiksuojamos bendros mokyklos plėtros ir kaitos tendencijos (pav.: lankomumo gerinimas, naujų ugdymo metodų diegimas ir pan..).

Taip pat už visus  mokylose vykdomus projektus atsiskaitoma baigiantis kalendorinaims (finansiniams) metams (mokykloje turėtų būti vykdomi tikslingi projektai, orientuoti į mokyklos prioritetus).

Metinis veiklos planas - yra vadybinis  planas (ne edukacinis kaip ugdymo!). Vadybiniai tikslai (uždaviniai) privalo turėti konkrečius veiklos rezultatus, o edukaciniai (ugdymo) planai tokių  rezultatų gali ir neturėti, nes jų veiklos rezultatas  - pats procesas, jo kokybė ir tinkamums klientui (mokiniui). 

Todėl metiniame veiklos plane būtina konkretizuoti kiekvieną siekiamą rezultatą, uždaviniai formuluojami ne veiklos, o rezultato forma  (pav. ne "plėtoti nuotolinio mokymo galimybes", o  - " 2014 metais mokykkoje bus sukurta 10 nuotolinio mokymosi vietų", ne "Stiprinti klasių auklėtojų vaidmenį klasių kolektyvuose", o  - "Iki 2014 m. gruodžio mėn. visi mokykloje dirbantys klasių auklėtojai įgis visas būtinas auklėtojo kompetencijas ", ne "Diegti naujas ugdymo formas", o - "Iki 2014 m. gruodžio mėn. visos mokyklos metodinės grupės atsiskaito kaip kiekvienoje ugdymo programoje taikomos ne mažiau kaip 2 naujos ugdymo formos")

 (parengta pagal A.Juozaitį, L.Gudaitę, R.Ališauską, G.Cibulską)

 

NMVA leidinys mokykloms iš serijos "Į pagalbą mokyklai" - "Žingsniai link veiksmingo planavimo"

 

 

Į ką kreipiamas dėmesys vertinant mokyklos veiklos planavimą (mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojų dažniausiai užduodami klausimai vertinant planavimo procesus):

Kiek mokyklos bendruomenėje aiški mokyklos misijos samprata, kiek bendruomenei (mokytojams, vaikams, tėvams, administracijai) yra žinomi ir priimtini išsikelti strateginiai tikslai, ar visiems aiški mokyklos vizija (ko tais tikslais siekiama)?

Ar mokykloje yra sudaroma darbo grupė, kuri rengia mokyklos vizijos, strategijos projektą? Ar tas projektas svarstomas su mokytojais, mokiniais, tėvais. Ar tai padaro mokyklos administracija ir tik supažindina mokytojus?

Kokiu būdu mokyklos bendruomenės nariai įtraukiami į planavimo procesą? Ar vyksta diskusijos?

Kuo remiantis kuriamas mokyklos strateginis planas? (t.y.- kokiais ir iš kius gautais duomenimis grindžiami keliami uždaviniai, tikslai?).

Ar yra strateginio plano ir metinio plano dermė? planų sąsajos su regiono ir šalies strateginiais prioritetais?

Ar yra metinio plano ryšys su ankstesniųjų metų planų įgyvendinimo rezultatais?

Ar mokytojų, metodinių grupių planai dera su mokyklos metiniu planu ir atitinka strateginius mokyklos tikslus?

Kaip dažnai mokykloje inicijuojami ir vykdomi projektai, renginiai orientuoti į mokyklos strategijos prioritetus?

Ar mokyklos administracija reguliariai  supažindina bendruomenę su planų įgyvendinimo rezultatais, pateikia aiškias išvadas?

Ar mokyklos strateginių tikslų nuoseklus įgyvendinimas užtikrina (įtakoja) mokinių pasiekimų kokybę? Kaip tai  pamatuojama?

 

 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema