Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
Pradžia
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

 
 

bck
gruodis 2018
fow
P
A
T
K
P
Š
S
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė25967919
Šiandien27521
Dabar naršo370
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

 

STANDARTIZUOTI TESTAI 2015

Spausdinti

Tyrimo tikslas - šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti. Plačiau apie standartizuotų testų tyrimo projektą - http://www.nec.lt/342/

2015 m. standartizuotų testų vykdymo tvarka Rokiškio r. savivaldybėje

Apibendrinta Rokiškio r. savivaldybės 4 ir 8 kl. mokinių pasiekimų ataskaita, 2015 m.

Mokinių pasiekimai Rokiškio r. savivaldybės mokyklose, 2015 m. ST rezultatai, 4 klasė

Mokinių pasiekimai Rokiškio r. savivaldybės mokyklose, 2015 m. ST rezultatai, 8 klasė

Kaip "skaityti" ST rezultatus, kaip juos panaudoti mokykloje? Seminaro 2015-08-26 medžiaga (lektorė V.Vaitiekienė)

2015 m. standartizuotų testų vykdymo ataskaita Nacionaliniam egzaminų centrui (2015-11-30)

Rokiškio r. savivaldybės bendri ST 4 ir 8 kl. mokinių įvertinimų rezultatai, NEC (2015-11-30)

 

2015 metų standartizuotų testų (4 ir 8 kl.) rezultatų ir priimtų veiksmų  aptarimas Rokiškio r. savivaldybės mokyklose

Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto, Kamajų Antano Strazdo, Juodupės, Obelių, Pandėlio gimnazijose, Panemunėlio, Kriaunų, Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinėse mokyklose, Rokiškio Senamiesčio ir Juozo Tūbelio progimnazijose, Pandėlio pradinėje mokykloje, mokyklose-darželiuose  „Ąžuoliukas“ ir Kavoliškio

Vykdyta 2015 m. lapkričio 9-18 d.

Vykdė Švietimo skyriaus ir švietimo centro specialistai

ST rezultatų aptarimas

2015-2016 m.m. planų korekcijos remiantis ST rezultatais (moduliai, konsultacijos)

Priimti susitarimai mokinių raštingumo ugdymui pasiekimų gerinimui

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo sistema (aplankai)

Tėvų supažindinimas su ST rezultatais

Tėvų įtraukimas į vaiko mokymąsi, pagalbos mokantis teikimą

Kamajų Antano Strazdo gimnazija (4 kl. -11 mok., 8 kl.-20 mok.)

„ST rezultatai yra skirti darbui“ - teigia mokyklos direktorius A.Tymukas

Rezultatai nagrinėti bei priimti sprendimai  trimis lygmenimis – mokyklos vadovų, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (sistema)

 

„Jei bent vienas iš trijų lygmenų (mokyklų vadovai-mokytojai- mokiniai ir tėvai) neveikia, nesigilina į rezultatus  – procesas nevyks. Todėl mokykloje yra labai daug susitarimų“ - teigia direktoriaus pavaduotoja ugdymui O.Saranienė.

Remiantis ST rezultatatais – korekcijos mokytojų ilgalaikiuose planuose ir mokyklos UP – skiros valandos moduliams ir konsultacijoms 5,6,9 kl.;

vadovai tvirtina mokytojų planus tik po individualaus pokalbio su kiekvienu mokytoju.

ST rezultatų analizės ir duomenų panaudojimo planas – per vadybą trimis lygmenimis

- visų dalykų mokytojai taiso mokinių rašto, kalbėjimo klaidas – tai numatyta m-los UP;

- mokykla dalyvauja nacionaliniame skaitymo projekte;

- atsisakoma pratybų sąsiuvinių nuo pradinių klasių, mokiniai skatinami daugiau rašyti pilnais sakiniais, atsakinėti žodžiu, sklandžiai kalbeti

 

Lietuvių k. ir matematikos mokytojai pasirengė suvestines  (EXELl) kiekvienos klasės kiekvieno  vaiko ST rezultatų analizes pagal pasiekimų lygius ir dalyko sritis – pažangos matavimo instrumentas;

kiekvienas vaikas turi  pažangos aplankus

Tėvus kl. auklėtojai mokykloje supažindino su kiekvieno vaiko ST rezultatais pasirašytinai

Klasių auklėtojai vykdė individualius pokalbius su vaikų tėvais ir vaikais, detaliai aptarė konkretaus vaiko įsipareigojimus ir tėvų pagalbą mokantis

Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla (4 kl. -5 mok., 8 kl.-15 mok.)

Bendri ST rezultatai i aptarti bei svarstyti mokytojų taryboje ir metodinėje grupėje. Mokytojai išsinagrinėjo ST užduotis.

Skirtos valandos konsultacijoms silpniau besimokantiems mokinimas (grupelėms po 1-2 mokinius);

UP numatyta, kad visų dalykų mokytojai kreips dėmesį į mokinių raštingumą.

Mokinio stipriųjų ir silpnųjų sričių fiksavimo forma atskiriems dalykams pagal ST užduočių charakteristikas

 

Priimtas susitarimas, kad per visų dalykų pamokas bus taisomos rašybos klaidos, mokiniai skatinami atsakinėti pilnais sakiniais, aiškiai.

Mokytojai pildo lenteles apie kiekvieno mokinio gebėjimus ir stebi pažangą.1-4 kl. mokytojos parengė mokymo kokybės gerinimo planą remiantis ST rezultatais – įvairios mokymo strategijos, netradicinės aplinkose ir kt..

Tėvų informavimas bus vykdomas  per individualius pokalbius su tėvais , kurie vyks  gruodžio mėn.

Planuojama, kad tėvai po individualių pokalbių į vaikų mokymą įsitrauks  aktyviau

Juodupės gimnazija (4 kl. 22 mok., 8 kl. – 21 mok.)

 

Mokslo metų pabaigoje supažindino su  bendrais rezultatais tėvus ir mokinius. Mokytojai atliko testų charakteristikų analizes  (užduotsi). Mokytojai teikė rekomendacijas UP, koregavo metines programas.

UP skirtos konsultacinės lietuvių k. ir matematikos valandos 5-8 kl. mokiniams , I g kl. – lietuvių k. rašybos ir matematikos tekstinių uždavinių sprendimui.

-ST rezultatų analizė ir tobulintinos sritys (sukurta gera, patogi forma)

 

Visi mokiniai turi savo pažangos aplankus, kuriuos aptaria su klasių auklėtojais, tariasi dėl pažangos.

8 kl. mokiniai su mokytojais atliko profilių analizes, o mokiniai su rezultatais turėjo supažindinti tėvus pasirašytinai.

 

Pandėlio gimnazija (8 kl. -32 mok.)

Pristatyti bendri rezultatai mokytojų taryboje.  Rugsėjo mėn. vyko ST pakartojimas - tuos pačius testus kartojo dabartiniai 9 kl. mokiniai, rezultatai gauti panašūs, mokytojai juos panaudojo ilgalaikiams planams, skyrė papildomas valandas lietuvių k. ir matematikos mokymui 9 kl.

Mokykloje sudaryta  atskira komisija, kuri analizuoja mokytojų planus, stebi, kaip panaudojami ST rezultatai. Mokytojai nusimatė konkrečias užduotis ST išryškėjusioms spragoms likviduoti

Yra susitarimas, kad visų dalykų mokytojai į savo planus įsitraukė raštingumo ugdymą. Atsisakoma pratybų naudojimo, lieka tik tos pratybos, kurių būtinumą pagrindžia mokytojai.

Ig  klasės lietuvių k. modulio „Teksto kūrimas“ programa

Mokiniai turi asmeninius pažangos aplankus, juose - ir ST profiliai

9 kl. tėvų susirinkimo metu pristatyti apibendrinti rezultatai.

 

Pandėlio pradinė mokykla (4 kl. -28 mok.)

Mokytojai  su rezultatais susipažino mokytojų tarybos posėdyje, atliko užduočių charakteristikas.

Mokyklos parengtos  skaidrės su konkrečia informacija apie ST užduotis, kokiems gebėjimas kokios užduotys skirtos

Mokytojai išsinagrinėjo ST rezultatus  pagal turinio sritis, nustatyta, kas mokiniams sekėsi sunkiau, tam skiriama daugiau dėmesio (tekstiniai uždaviniai, kalbinė raiška, rašyba);

UP modulis 4 kl.- rašymo gebėjimams stiprinti.

 

Skaitymo, teksto suvokimui skiriama daug dėmesio kiekvienoje klasėje:

-rengiami perskaitytų knygų aprašymai, pristatymai, reklamos, į šį procesą kūrybiškai traukiami mokinių tėvai.;

-diktantų taisymo sąsiuvinius turi visi mokiniai;

-priimtas susitarimas rašymo, kalbėjimo  įgūdžius ugdyti visų dalykų pamokose;

- mokykla užsisakė mokymus mokytojams apie skaitymo strategijas.

Mokinių pažanga stebima kaupiant pažangos aplankus;

-mokykla priėmė sprendimą dirbti trimestrais kad būtų dažniau stebima mokinių pažanga

Tėvai supažindinti individualių pokalbių metu.

Tėvams mokytojai pateikė  aiškias rekomendacijas, kaip padėti savo vaikui siekti pažangos

Panemunėlio pagrindinė mokykla (4 kl. -5 mok.,  kl. -13 mok.)

ST rezultatai mokyklos vadovų analizuoti iš karto, kai tik buvo gauti (gegužės mėn.); vėliau analizuoti metodinės tarybos posėdyje

9 kl. mokiniai rudenį kartojo 8 kl. ST, rezultatai atitiko turėtus įvertinimus. susitarta daugiau dėmesio skirti socialiniams mokslams. Mokytojai susitarė dėl diferencijuoto ugdymo pamokose;

mokinimas vyksta konsultacinės valandos.

Mokytojai susitarė dėl rašymo, skaitymo gebėjimų ugdymo – per visų dalykų pamoks skirti dėmesio rašymui, skaitymui, atidžiai skaityti bet kurio dalyko užduotis, atsakinėti pilnais sakiniais.

Nuo šių mokslo metų įsivedė asmeninius kiekvieno mokinio pažangos stebėjimo lapus

Tėvai supažindinti su ST rezultatais susirinkimų metu, tėvus, kurie nedalyvavo pristatymuose, klasių auklėtojai lankė namuose

 

Obelių gimnazija (4 kl. – 22 mok, 8 kl.- 18 mok.)

Bendri rezultatai pristatyti mokytojų tarybos posėdyje

UP skirtos konsultacinės valandos pagal mokinių poreikius, susitarta daugiau dėmesio skirti berniukų mokymui, nes jų pasiekimai žemesni

Susitarta per visų dalykų pamokas taisyti mokinių rašybos, kalbėjimo klaidas, tai mokykloje taikoma nuo 2012 metų, tačiau šiuo metu dar labiau akcentuojama, nes čia mokinių pasiekimai žemesni

Mokykloje yra kaupiami mokinių pažangos stebėjimo aplankai;

5 kl. mokytojai taiko EMOS pratybas bei testus, tai labai pasiteisinusi praktika, motyvuoja mokinius

Birželio mėn. vyko individualūs pokalbiai su 4 kl. mokinių tėvais, į pokalbius atvyko 99 proc. tėvų.

Gimnazijos individualaus pokalbio su tėvais/ mokiniu ir administracija fiksavimo lapas

4 kl. mokinių tėvai labai dėkingi už INDIVIDIUALIUS pokalbius, kuriuose   buvo akcentuojama vaikų pažanga, pasiekimai, teiktos konkrečios rekomendacijos tėvams, kaip padėti vaikui ten, kur kažkas nesiseka

Kriaunų pagrindinė mokykla (4 kl. – 1 mok., 8 kl. – 8 mok.)

Bendri rezultatai pristatyti mokytojams;

I trimestre pakartoti testai 9 kl. tiems patiems vaikams,  atlikta išsami rezultatų analizė, jie  beveik nesiskyrė nuo gautų ST įvertinimų

UP plane naujovės : skirtas 1 val. /sav. matematikos modulis; 0,5 val. /sav. skirta kitoms konsultacijoms; susitarimas dėl raštingumo ugdymo visų dalykų pamokose

Jaunųjų žurnalistų būrelio veiklos metu kūrybiškai ugdomas mokinių raštingumas per netradicines veiklas (Mokyklos laikraštis);  mokykloje atsisakoma pratybų, visų dalykų mokytojai taiso mokinių rašybos bei stiliaus klaidas

Mokykloje rengiamas individualus kiekvieno 9 kl. mokinio ugdymosi planas

Su rezultatais supažindinti visų dalyvavusių mokinių tėvai,

tėvai,  kurie neatvyko, buvo aplankyti namuose

 

Kavoliškio mokykla-darželis (4 kl. – 6 mok.)

Bendri ST rezultatai (ypatingai aukšti visų mokinių rezultatai) aptarti mokytojų taryboje.

Patikrinus tų pačių mokinių mokymosi rezultatus 5 kl., paaiškėjo, kad ST rezultatai neatitinka realių mokinių mokymosi pasiekimų. Daroma prielaida, kad šioje mokykloje nebuvo užtikrintas sąžiningas ST vykdymas.  

Mokykloje daugėja veiklų už klasės ribų, pav. „Įdomioji pamoka“, tai padeda vaikams ugdytis įvairias kompetencijas,  motyvuoja mokinius

 

 

 

Su visų mokinių tėvais mokytojos sudaro vaiko pažangos sutartis, tėvai įsipareigoja padėti vaikams mokytis

Juozo Tūbelio progimnazija (4 kl. – 90 mok., 8 kl. – 104 mok.)

Pareikštas vadovų apgailestavimas, kad ST rezultatai buvo gauti pasibaigus ugdymo procesui, mokykloje vyko 4 ir 8 kl mokinių išleistuvių renginiai.  Tik viena 4 kl. mokytoja vietoj išleistuvių organizavo tėvams individualius jų vaikų ST rezultatų aptarimus. Bendro susitarimo mokykloje dėl ST rezultatų pristatymo nebuvo.  Bendras mokyklos profilis ir apibendrinti rez. paviešinti mokyklos tinklapyje.

Taip pat konstatuota, kad vedant ST rezultatus į DIVEMO, pastebėta nemažai vertintojų neatidumo  klaidų, kai kurių mokinių analogiškai atliktos užduotys su įvertintos skirtingai.

Rengiant 2015-2016 UP  į ST rezultatus atsižvelgta, skirtos tikslinės valandos grupinėms konsultacijoms;  tačiau mokyklos vadovai įvardino problemą, kad mokyklai labai trūksta valandų konsultacijoms (stinga 30 val. norint patenkinti visų poreikius);  5 kl. mokytojai atliko giluminę 4 kl. mokinių profilių analizę, pagal rezultatus priimti susitarimai dėl raštingumo gerinimo

Priimtas susitarimas, kad visų dalykų 5-8 KL. mokytojai kreips dėmesį į raštingumo ugdymą

Mokykloje sukurta  mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarka (labai geri priedai, įdėti asmeninių tikslų kėlimo pavyzdžiai). Mokiniai turi asmeninius pažangos aplankus nuo 5 kl., juose fiksuojami konkretūs mokytojų ir vaikų susitarimai dėl individualios pažangos, sudėti mokinių ST profiliai. Vadovai teigė, kad 8 kl. mokinių profilius Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojams išsiuntė tik elektroninėje laikmenoje, spausdintų profilių mokiniai negavo. Šiuo metu  5 kl. mokinių žinios tikrinamos naudojant EMOS pratybas.

Tik dalis 4 kl. mokinių tėvų išsamiai supažindinti su vaikų pasiekimais, ST rezultatais.

 

Senamiesčio progimnazija (4 kl. -38 mok., 8 kl.- 44 mok.)

Rezultatai aptarti 2 metodinėse grupėse: pradinių kl. ir pagrindinio ugdymo. Mokytojai  analizavo rezultatus ir pačias užduotis. Priimti bendri susitarimai dėl skaitymo gebėjimų stiprinimo, raštingumo ugdymo: naujos skaitymo erdvės mokyklos koridoriuose, vyresnių mokinių skaitymas pradinukams (socialinė veika), mini projektai, kuriuos mokiniai atlieka ne mokyklos aplinkoje, mokinių savitarpio pagalba „tyliojoje“ skaitykloje – vyresnių mokinių pagalba mažesniems ruošiant pamokas (socialinė mokinių veikla), į šią veiklą įtraukti ir J.T.Vaižganto gimnazijos gimnazistai.

UP numatytos  tikslinės ilgalaikės konsultacijos, mokytojų susitarimas raštingumo gebėjimus stiprinti visų dalykų pamokose.

2016 m. sausio mėn. mokykloje planuojama pakartoti ST užduotis su tais pačiais mokiniais, t.y.:  5 kl. ir J.TVaižganto gimnazijos Ig kl. mokiniais.

Raštingumo ugdymas integruojamas į visų dalykų  ugdymą; mokykloje atsirado naujų netradicinių veiklų, nukreiptų į mokinių pažangą: mini projektai, mokinių savitarpio pagalbos sistema per socialinę veiklą, naujos erdvės, skirtos individuliam skaitymui.

Mokytojai stebi individualią mokinių pažangą, kaupiami asmeninės pažangos segtuvai nuo ikimokyklinio ugdymo pakopos.

 

 

m/d „Ąžuoliukas“ (4 kl. – 18 mok.)

Apibendrinti rezultatai pristatyti mokytojams, tėvams posėdžių metu. Vadovai kartu su 4 kl. mokytoja atliko išsamią rezultatų analizę, kurią  planuoja perduoti  J.Tūbelio progimnazijos pedagogams, dirbantiems 5 kl.. Mokytojai bendradarbiauja su progimnazijos mokytojais.

UP numatyta, kad visų dalykų pamokose  mokytojai ugdys raštingumo bei skaitymo gebėjimus. Skaitymo ir matematiniai gebėjimai ugdomi nuo ikimokyklinio ugdymo pakopos (nuo 3 metų).

Susitarta, kad visų dalykų pamokose mokytojai ugdys raštingumo bei skaitymo gebėjimus

 

Mokyklos vadovai apgailestavo, kad ST rezultatai buvo gauti besibaigiant ugdymo procesui, mokykloje vyko 4 kl. mokinių išleistuvių renginiai, todėl dėmesio mokinių ST rezultatams buvo mažiau. 4 kl. mokytoja individuliai apie vaikų pasiekimus bendravo tik su tais tėvais, kurie patys to pageidavo.

 

 

 

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (8 kl. – 9 mok.)

Apibendrinti rezultatai aptarti mokytojų tarybos posėdyje, nutarta kartoti ST  užduočių atlikimą rudenį bei priimtas raštingumo gerinimo planas

Mokytojai analizavo savo dalyko ST mokinių profilius, pagal rezultatus rengė naujų mokslo metų individualius mokinių ugdymo planus, daugiau dėmesio skirdami toms sritims, kur mokinių pasiekimai žemiausi. Priimtas sprendimas šiais mokslo metais pamokų metu naudoti NEC archyve esančias ST užduotis.  Skirtos privalomos konsultacinės valandos daliai mokinių (lietuvių k., matematikos, istorijos), šių konsultacijų metu mokiniai turi galimybę perrašyti kontrolinius darbus. Priimtas sprendimas dirbti trimestrais dėl dažnesnio pažangos pasimatavimo.

Mokyklos raštingumo gerinimo plane susitarta, kad visų dalykų mokytojai reikalaus taisyklingai kalbėti, rašyti, kad visi mokiniai vieningai užsirašytų sąsiuvinių antraštes. Priimtas nutarimas, kad iš pamokos dėl elgesio į budinčią klasę išvestas mokinys atliktų rašymo ir skaitymo užduotis, nesvarbu, iš kokios pamokos buvo išsiųstas.

Mokykloje kuriama namų darbų ruošimo klasė, kurioje dirbs visi mokytojai po pamokų, šioje klasėje visi, kas norės galės konsultuotis su mokytojais ir paruošti pamokas.

8 kl. auklėtoja supažindino tėvus su vaikų profiliais individulių pokalbių metu.

Mokinių tėvai gana aktyvūs, dažnai lankosi mokykloje, tačiau daugumai labai trūksta žinių, kaip padėti vaikui mokytis, todėl mokykloje organizuojamas tėvų švietimas , tėvai dažnai konsultuojami individuliai.

Informaciją atnaujino: Rita Gagiškienė,
Informacija atnaujinta: 2017-09-18 23:24
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema