Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai

Spausdinti

Informuojame, kad paraiškos Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos lėšoms gauti priimamos iki 2017 m. lapkričio 20 d. Po šio termino, paraiškos 2017 m. nebebus priimamos!

 

PATVIRTINTA                    

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017-03-31

sprendimu Nr. TS-57

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS

 N U O S T A T A I

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1.1. Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa (toliau tekste - Programa) - skirta koordinuoti ir finansiškai remti smulkaus ir vidutinio verslo įtvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą bei verslo švietimo ir kitas verslumą skatinančias priemones rajone.

            1.2. Programos steigėjas – Rokiškio rajono savivaldybės taryba.

            1.3. Programa savo veiklai organizuoti naudoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą.

            1.4. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės strateginiais dokumentais. Programa savo tikslinius įsipareigojimus garantuoja Programos piniginėmis lėšomis.

 2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

2.1. Pagrindinis Programos tikslas – skatinti gyventojų verslumą bei smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą taip prisidedant prie nedarbo mažinimo bei užimtumo didinimo Rokiškio rajone, bei didinti rajono investicinį patrauklumą.

2.2. Programos uždaviniai:

2.2.1. Remti smulkaus ir vidutinio verslo steigimą bei plėtrą;

2.2.2. Skatinti darbo vietų kūrimą rajone;

2.2.3. Skatinti Rokiškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų kvalifikacijos kėlimą;

2.2.4. Dalyvauti bei įgyvendinti įvairias priemones siekiant pristatyti Rokiškio rajoną kaip patrauklų verslui plėtoti.


 3. PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJA

 

            3.1. Programos vertinimo komisijos (toliau –Komisijos) sudėtį tvirtina rajono savivaldybės taryba.

            3.2. Komisiją sudaro nariai iš šių institucijų:

            3.2.1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos (2 atstovai);

3.2.2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius;

3.2.3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (2 atstovai);

            3.2.4. VšĮ ,,Versli Lietuva“ (1 atstovas);

            3.2.5. Rokiškio rajono asocijuotos verslo struktūros (po 1 atstovą);

            3.2.6. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Rokiškio skyriaus (1 atstovas).

            3.3. Komisijos narius deleguoti ir atšaukti gali juos paskyrusi institucija. Taip pat Komisijos nariai netenka savo įgaliojimų, kai nutraukiama darbo sutartis ir yra atleidžiami iš užimamų pareigų atitinkamose institucijose arba kitaip netenka įgaliojimų atstovauti jį delegavusiai institucijai. Kiekvienas paskirtas komisijos narys per pirmąjį Komisijos posėdį pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą (5 priedas) ir išrenka iš deleguotų narių komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

            3.4. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas, jei jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

            3.5. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti jei juose dalyvauja 2/3 komisijos narių.

            3.6 Komisijos nariai atlieka šias funkcijas:

            3.6.1. kiekvienais metais, suderinusi su Rokiškio rajono verslo plėtros komisija, nusistato prioritetines paramos kryptis ir jas paskelbia internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt/Verlininkams/Parama verslui.

            3.6.2. svarsto, ar pretendentas atitinka sąlygas pagal šiuos nuostatus, ar jo vykdoma ūkinė-komercinė veikla atitinka Rokiškio rajono savivaldybės strateginių dokumentų nuostatas ir uždavinius, tikrina, ar pretendentas pateikė visus būtinus dokumentus. Paraiška, kurioje prašoma finansuoti iki 500 Eur vertinama Komisijos narių ir sprendimai priimami balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas. Paraiška, kurios prašoma finansuoti suma viršija 500 Eur yra vertinama balais, kiekvienam posėdyje dalyvaujančiam komisijos nariui užpildžius SVV projektų vertinimo lentelę (4 priedas) ir išvedus bendrą svarstomai paraiškai tenkantį balų vidurkį. Paraiškai, nuo maksimaliai galimos suteikti paramos atitinkamai skiriamas:

8-7 balai-100 proc. Finansavimas;

6 balai-90 proc. Finansavimas;

5 balai-80 proc. Finansavimas;

4 balai-70 proc. Finansavimas;

3 balai -60 proc. Finansavimas;

2 ir mažiau balų – paraiška nefinansuojama, arba atidedamas jos vertinimo terminas.

Didžiausia skiriama suma yra 3000 Eur. Paraiškų vertinimo balais tvarka netaikoma ir didžiausias sumos limitas netaikomas paraiškoms, numatomoms finansuoti pagal nuostatų 4.4.10 punktą.

            3.7. Komisijos pirmininkas:

            3.7.1. sušaukia Komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja ir pasirašo Komisijos priimtus sprendimus;

            3.7.2. pagal įgaliojimus atstovauja Komisijai valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fondais, juridiniais asmenimis,

            3.7.3. teikia rajono savivaldybės tarybai Komisijos pasiūlymus dėl Programos nuostatų pakeitimo ir geresnio lėšų panaudojimo;

            3.7.4. atsiskaito už Programos veiklą ir lėšų panaudojimą rajono savivaldybės tarybai vieną kartą per metus.

            3.8. Komisijos pirmininkui nesant, jį pavaduoja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

            3.9. Programos lėšų finansinę apskaitą tvarko Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus paskirtas darbuotojas.          

            3.10. Komisijos posėdžių darbą protokoluoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus paskirtas darbuotojas.

            3.11. Lėšų naudojimo sutartis, pagal Komisijos posėdžių protokolų nutartis, pasirašo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.


 4. PROGRAMOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMO KRYPTYS

 

4.1. Lėšas programai skiria Rokiškio rajono savivaldybės taryba, tvirtindama rajono biudžetą.

4.2. Einamais metais iš nekilnojamo turto mokesčio gavus  viršplaninių pajamų,  sekančių metų biudžete 50 procentų šios sumos nukreipti smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programai.

4.3. Šios programos asignavimų valdytojas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija.

4.4. Programos priemonių kryptys:

4.4.1. palūkanų kompensavimas smulkaus ir vidutinio verslo subjektui, gavusiam kreditą ar kredito įstaigai (bankui, kredito unijai ir kt. (toliau tekste – kreditoriui), suteikusiai smulkaus ir vidutinio verslo subjektui paskolą. Palūkanų kompensavimas arba padengimas vykdomas ne daugiau kaip 50 proc. ir ne ilgiau kaip už 12 mėnesių.

            4.4.2. naujos darbo vietos sukūrimo, į kurią įdarbinamas bedarbis, nustatyta tvarka registruotas Rokiškio darbo biržoje, sudarant su juo neterminuotą darbo sutartį ir išlaikant sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip vienerius metus, išlaidų smulkaus ir vidutinio verslo subjektui kompensavimas, apmokant iki 6 mėnesių 50 proc. minimalios mėnesinės algos  už vieną naują darbo vietą, jei tos naujos darbo vietos kūrimas nebuvo finansuojamas iš darbo biržos.

            4.4.3. įmonės steigimo dokumentų išlaidų kompensavimas asmenims steigiantiems įmonę;

            4.4.4. iki 50 proc. žemės, žemės nuomos arba nekilnojamojo turto mokesčio (mokesčio lengvatą pasirenka pati įmonė) kompensavimas įregistruotoms įmonėms einamaisiais metais įsteigusioms ne mažiau kaip tris naujas darbo vietas (ne pilnu etatu) arba ne mažiau kaip dvi naujas darbo vietas (kai steigiamas visas etatas);

            4.4.5. specialių mokymo kursų, seminarų, konsultacijų, verslo planų, projektų rengimo išlaidų pilnas ar dalinis kompensavimas rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir savo verslą pradedantiems asmenims;

            4.4.6. rajono smulkių ir vidutinių verslo subjektų dalyvavimo parodose, mugėse ar verslo misijose dalinis išlaidų kompensavimas;

            4.4.7. informacinių leidinių, kitų priemonių, reprezentuojančių Rokiškio rajoną respublikoje ir užsienyje smulkaus ir vidutinio verslo, turizmo, ekonominės plėtros klausimais parengimo ir leidybos išlaidų dalinis kompensavimas;

4.4.8. konkursų ir kitų, verslumą rajone skatinančių renginių organizavimo išlaidų dalinis kompensavimas;

4.4.9. asocijuotų rajono verslo organizacijų parengtų projektų bei programų, gerinančių rajono verslo aplinką, ir paraiškų finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti rengimo išlaidų dalinis kompensavimas;

4.4.10. laimėjusiems valstybės paramą pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų programą rajono darbdavių projektams.

4.4.11. naujos darbo vietos sukūrimo, į kurią pirmą kartą pagal įgytą specialybę įdarbinamas absolventas iki 29 metų, sudarant su juo neterminuotą darbo sutartį ir išlaikant sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip vienerius metus, išlaidų smulkaus ir vidutinio verslo subjektui kompensavimas, apmokant iki 6 mėnesių 50 proc. minimalios mėnesinės algos patirtas išlaidas už vieną naują darbo vietą.

4.4.12. įmonių, kurios vykdo savo veiklą ne daugiau nei vienerius metus nuo jų įsteigimo dienos, ar savo veiklą plečiančių įmonių išlaidų kompensavimas (patalpų remonto išlaidos, įrangos, būtinos veiklai vykdyti įsigijimas, išskyrus transporto priemones ir jų priedus), jei tos išlaidos nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių.

4.4.13. patalpų nuomos mokesčio kompensavimas įmonėms, vykdančioms veiklą Nepriklausomybės aikštėje, Rokiškio mieste, už einamuosius metus. Vieno kvadratinio metro patalpų nuomos kaina neturi viršyti 4 Eur.

4.4.14. įmonių, kurios vykdo savo veiklą ne daugiau nei vienerius metus nuo jų įsteigimo dienos, naujų darbo vietų sukūrimui apmokant socialinio draudimo mokestį ne daugiau kaip 3 naujai įdarbintiems darbuotojams, ir ne ilgesniam, kaip 6 mėnesių laikotarpiui;

4.5. Projektai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu, pateikus dokumentus, pagrindžiančius patirtas išlaidas ne ilgiau kaip už 12 mėn. laikotarpį.

4.6. Viena įmonė, per vienerius metus, negali kreiptis paramos pakartotinai pagal tą pačią paramos formą.


 5.PROGRAMOS PRIEMONIŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

            5.1. Ūkio subjektai, atitinkantys smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą, užsiimantys ūkine komercine veikla Rokiškio rajono teritorijoje, gali gauti paramą pagal šių nuostatų 5.4 punkte išvardintas kryptis. Dalinė finansinė parama teikiama Rokiškio rajone smulkaus ir vidutinio verslo veikiančioms, besikuriančioms įmonėms, bei asmenims, dirbantiems pagal verslo liudijimus ir užsiimantiems individualia veikla. Pageidaujantys gauti paramą turi pateikti dokumentus, kurie tiesiogiai susiję su prašoma parama. Preliminarus pridedamųjų dokumentų sąrašas:

5.1.1. paraišką paramai gauti pagal tipinę formą (1 priedas) (privaloma pateikti kompiuteriu užpildytą formą);

5.1.2. įmonės registracijos arba leidimo verstis norima veikla dokumentų nuorašus (privaloma patekti);

5.1.3. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaraciją (forma patvirtinta LR ūkio ministro 2008-03-26 įsakymu Nr.4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“) (įmonėms, bendrijoms, bendrovėms privaloma pateikti);

5.1.4. sutarties, pasirašytos tarp banko, kredito įstaigos ir kt., kopiją, suteikusio kreditą banko išvadą, pažymą iš banko, kredito įstaigos ir kt. apie per paskutinius 12 mėnesių priskaičiuotas palūkanas, ir išlaidas patvirtinančių dokumentų apie sumokėtas įmokas kopijas, jei ūkio subjektas prašo kompensuoti palūkanas, pagal nuostatų 4.4.1.punktą;

5.1.5. darbo sutarties su neterminuotam laikui įdarbintu bedarbiu kopija, ir pažymų/banko išrašų apie sumokėtą atlyginimą už 12 mėn. kopijos, jei verslo subjektas prašo kompensuoti naujos darbo vietos sukūrimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.2. punktą;

5.1.6. dokumentai, liudijantys apie sumokėtą įmonės steigimo, registravimo mokestį, jei verslo subjektas prašo kompensuoti įmonės steigimo dokumentų mokesčius, pagal nuostatų 4.4.3. punktą. Įmonė turi būti registruota Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje;

5.1.7. žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijų kopijos ar kiti dokumentai, liudijantys apie minėtų mokesčių priskaičiavimą ar sumokėjimą, jei prašoma kompensuoti žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokestį, pagal nuostatų 4.4.4. punktą;

5.1.8. išlaidas pateisinantys dokumentai, diplomų, pažymėjimų kopijos, sutarčių su verslo planų, paraiškų rengėjais kopijos, jei prašoma kompensuoti mokymo kursų, seminarų, konsultacijų, verslo planų, paraiškų rengimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.5. punktą;

5.1.9. išlaidas pateisinantys dokumentai apie subjekto dalyvavimą parodoje, mugėje, verslo misijoje, sutartys su parodų organizatoriais, jei prašoma kompensuoti parodų, mugių, dalyvavimą verslo misijose išlaidas, pagal nuostatų 4.4.6. punktą;

5.1.10. informacinio leidinio, kitos priemonės kopiją, sutartis su tiekėjais, apklausų medžiagą, jei prašoma kompensuoti leidybos išlaidas susijusias su Rokiškio rajono respublikoje ir užsienyje reprezentavimu smulkaus ir vidutinio verslo, turizmo, ekonominiais plėtros klausimais, pagal nuostatų 4.4.7. punktą;

5.1.11. išlaidas pateisinantys dokumentai, sutartys su konkursų, kitų verslumą rajone skatinančių renginių organizatoriais, jei prašoma kompensuoti konkursų ir kitų verslumą skatinančių renginių organizavimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.8. punktą;

5.1.12. laisvos formos parengtų projektų aprašymai, kurie gerina rajono verslo aplinką, sutarčių su ES ir kitų fondų paramai gauti sutarčių kopijos su paslaugų rengėjais, bei išlaidas pateisinantys dokumentai, jei prašoma kompensuoti asocijuotų rajono verslo organizacijų projektų, gerinančių verslo aplinką rajone, bei jų teikiamų paraiškų ES ir kitų fondų finansinei paramai gauti rengimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.9. punktą;

5.1.13. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo sutarties kopija, jei prašoma dalinai remti rajono darbdavius, laimėjusius valstybės paramą pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų programą, pagal nuostatų 4.4.10 punktą;

5.1.14. studijų baigimo diplomo kopija, darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopija, ir pažymų/banko išrašų apie sumokėtą atlyginimą už 12 mėn. kopija, jei verslo subjektas prašo padengti pirmą kartą pagal specialybę įdarbinto absolvento iki 29 metų darbo vietos sukūrimo išlaidas, pagal nuostatų 4.4.11. punktą;

5.1.15.  išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos apie įmonių, kurios vykdo savo veiklą ne daugiau nei vienerius metus nuo jų įsteigimo dienos, ar savo veiklą plečiančių įmonių įsigytas ilgalaikes priemones ar patalpų remontą, jei prašoma kompensuoti išlaidas pagal nuostatų 4.4.12 punktą;

5.1.16. patalpų nuomos sutarties, registruotos registrų centre kopija, jei prašoma kompensuoti nuomos mokestį įmonėms, vykdančioms veiklą Rokiškio Nepriklausomybės aikštėje, pagal nuostatų 4.4.13 punktą;

5.1.14. darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopija, ir pažymų/banko išrašų apie sumokėtą atlyginimą už 6 mėn. kopija, jei prašoma kompensuoti įmonių, kurios vykdo savo veiklą ne daugiau nei vienerius metus nuo jų įsteigimo dienos, naujų darbo vietų sukūrimui apmokant socialinio draudimo mokestį ne daugiau kaip 3 naujai įdarbintiems darbuotojams, ir ne ilgesniam, kaip 6 mėnesių laikotarpiui, pagal nuostatų 4.4.14 punktą;

5.1.15. kitus reikalingus dokumentus.

            5.2. Komisija, esant reikalui, pasitelkia kitus specialistus, atlieka verslo planų ekspertizę, pateikia išvadas ir pasiūlymus paraiškai tenkinti.

5.3. Verslo subjektai, gavę paramą pasirašo dvišalę lėšų naudojimo sutartį (2 priedas) ir  už gautą paramą atsiskaito sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis, pateikiant ataskaitos formą (3 priedas).

            5.4. Ūkio subjektai, pateikę neteisingus ar melagingus duomenis, praranda teisę vieneriems metams į fondo paramą.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            6.1. Parama pagal šiuos nuostatus netaikoma šiems smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, jei jie:

6.1.1. nepriskiriami vidutinei, mažai ar labai mažai įmonei: jei daugiau kaip 25 procentus įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba daugiau kaip 25 procentus įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi valstybė ir (arba) savivaldybė, išskyrus atvejus, kai nuo 25 iki 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba nuo 25 iki 50 procentų visų įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi savivaldybė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 16 dalies 4 punkte nustatytas sąlygas;

6.1.2. per pastaruosius 3 metus yra padarę rimtą profesinį pažeidimą (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimą), už kurį subjektui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba subjektui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose;

6.2. Komisijos darbą, Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja savivaldybės kontrolierius.

6.3.Rajono savivaldybės taryba savivaldybės kontrolieriaus teikimu turi teisę panaikinti arba pakeisti bet kurį Komisijos sprendimą.

____________________________________________________

 

Informaciją atnaujino: Vilma Mečiukonienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-11-13 13:40
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema